Suomeksi - På svenska - In English - Other languages

Korkein hallinto-oikeus

Korkein hallinto-oikeus

Etusivu » Ajankohtaista » Tiedotteet

Tiedotteet

Tiedotteet
21.4.2017
»

Monet Iranista, Irakista ja Afganistanista tulleet islaminuskoiset turvapaikanhakijat ovat turvapaikkahakemuksen käsittelyn edetessä perustelleet kansainvälisen suojelun tarvetta Suomessa tapahtuneella kristinuskoon kääntymisellä. Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeudet joutuvat tällöin huolellisesti arvioimaan heidän muuttunutta tilannettaan. Korkein hallinto-oikeus (KHO) on alkaneen vuoden aikana antanut tapauksista useita päätöksiä, joiden taustalla on muun ohella Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen palautuskieltoa koskeva oikeuskäytäntö.

29.3.2017
»

Euroopan unionin tuomioistuin järjesti tuomaripäivät jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuinten ja ylimpien tuomioistuinten presidenteille Luxemburgissa 27.-28.3.2017 Rooman sopimusten allekirjoittamisen 60-vuotisjuhlien johdosta.

22.3.2017
»

Korkein hallinto-oikeus toteaa Sote-uudistuksen sisältyvää valinnanvapauslainsäädäntöä koskevasta luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa, että ehdotus on valmisteltu pitkälti pitäen lähtökohtana terveyspalvelujen tuottamista.

22.3.2017
»

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausuntonsa ympäristöministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristöasioiden muutoksenhakusäännösten uudistamisesta siten, että valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa. Uudistuksessa valituslupajärjestelmä tulisi ympäristönsuojelulakiin, maa-aineslakiin ja vesilakiin. Maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain valituslupajärjestelmiä laajennettaisiin.

15.3.2017
»

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikertomus sisältää tiiviin katsauksen vuoden 2016 oikeudellisesti merkittävimpiin ja eniten julkisuutta saaneisiin asioihin.

9.3.2017
»

Nykypäivän hallintotuomioistuimet ovat muotoutuneet pitkän historiallisen kehityksen tuloksena, vahvimmin itsenäisyyden sadan vuoden aikana.

8.3.2017
»

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että nykyisten minimisuojaetäisyyksien lyhentämismahdollisuuteen sisältyy vaara naapuruston suojan heikentämisestä, vaikka kaavamaisesta suojaetäisyyssääntelystä saattaa joissakin tapauksissa olla perusteltua luopua.

1.2.2017
»

Vuosi 2016 oli korkeimmalle hallinto-oikeudelle historiallinen monessakin mielessä. Saapuneiden asioiden määrä kasvoi 11 prosenttia ja ratkaistujen asioiden määrä nousi kolmanneksella edellisvuodesta. Muutoksenhakuasian käsittely kesti viime vuonna keskimäärin 10 kuukautta, kun tavoiteaika oli 12 kuukautta. Ulkomaalaisasioissa käsittelyajat lyhenivät kahdella kuukaudella.

27.1.2017
»

Lainvalmistelussa perustuslaki, siihen paneutuminen ja sen asianmukainen huomioonottaminen ovat keskeisiä. Vastuullisessa lainvalmistelussa on kuitenkin muitakin oikeudellisia haasteita kuin vain perustuslaki tai ihmisoikeudet.

29.12.2016
»

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä pysyttänyt voimassa Valiolle aiemmin määrätyn 70 miljoonan euron seuraamusmaksun. Valion todettiin syyllistyneen perusmaitojen markkinoilla määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä pidettävään saalistushinnoitteluun.

9.12.2016
»

Tasavallan presidentti on 9.12.2016 nimittänyt seuraavat henkilöt korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen oikeusneuvoksen virkoihin ajalle 1.1.2017 − 30.6.2017:

5.12.2016
»

Viranomaiset lähettävät osan kirjeistään edelleen postitse ainakin siihen saakka, kunnes mahdollinen sähköisen postilaatikon käyttämistä koskeva velvollisuus tulee voimaan. Kirjeet lähetettäneen jatkossakin yleispalvelukirjeinä. Korkein hallinto-oikeus huomauttaa, että hallituksen esitysluonnoksessa postilain muuttamiseksi ei ole otettu huomioon, mikä vaikutus viranomaistoimintaan on sillä, että postinkulku kestäisi lähes viikon.

30.11.2016
»

Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut kaksi vuosikirjapäätöstä, jotka koskevat kansainvälisen suojelun myöntämistä Irakin Bagdadista kotoisin oleville henkilöille.

25.11.2016
»

Valtioneuvosto päätti 26.5.2016, että Rääkkylän kunta yhdistyy Kiteen kaupunkiin vuoden 2017 alussa. Rääkkylän kunta on taloudellisen tilanteensa takia ollut niin sanottu kriisikunta. Tästä syystä valtioneuvosto on ollut toimivaltainen päättämään kuntien yhdistymisestä, vaikka Rääkkylän kunnan valtuusto oli vastustanut yhdistymistä. Kuntarakennelain mukaan yhdistymisestä päättäminen valtuuston vastustaessa edellyttää kuitenkin muun ohella sitä, että muutos on välttämätön kriisikunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi.

23.11.2016
»

Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoi, että anniskelulupa voitiin peruuttaa verotarkastuksessa havaitun ohimyynnin perusteella, vaikka luvanhaltija oli myöhemmin maksanut tarkastuskertomuksen perusteella sille määrätyt verot eikä luvanhaltijalla ollut luvan peruuttamista koskevan päätöksen tekohetkellä verovelkaa. KHO kumosi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen asiassa.

15.11.2016
»

Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoi, että tuloverolain eläketulon lisäveroa koskevien säännösten soveltaminen ei ollut Suomen perustuslain 106 §:ssä tarkoitetulla tavalla ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Näin ollen KHO pysytti asiassa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen.

14.11.2016
»

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukaan toimituksellinen aineisto ja mainonta on tv-lähetyksissä erotettava selvästi toisistaan katkotunnuksella. Mainosten osuus yhtä tasatuntien välistä tuntia kohti ei saa ylittää 12 minuuttia.

9.11.2016
»

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee sekä maakuntauudistusta että sosiaali- ja terveydenhoidon järjestämisuudistusta. Kysymys on mittaluokaltaan ainutlaatuisesta hankkeesta, jolla on syvällisiä vaikutuksia niin uudistuksen toteutusvaiheessa kuin myöhemminkin.

3.10.2016
»

Korkein hallinto-oikeus on varautunut turvapaikka-asioissa hallinto-oikeuden päätöksistä tehtävien valitusten määrän nopeaan kasvuun. Syyskuun loppuun mennessä KHO:een oli jätetty yhteensä 504 turvapaikkapäätöstä koskevaa valituslupahakemusta, kun viime vuoden vastaavana aikana määrä oli 258. Valituslupahakemusten määrän arvioidaan loppuvuotta kohden entisestään kasvavan.

6.9.2016
»

Sote- ja maakuntauudistukset merkitsevät Suomen itsenäisyyden ajan syvintä julkishallinnon ja julkisen vallan puitteiden ja rakenteiden muutosta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että nämä muutokset tulevat tapahtumaan perustuslakia muuttamatta.

16.8.2016
»

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausunnot oikeusministeriölle lastensuojelulain muuttamisesta ja ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta.

29.7.2016
»

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamillaan päätöksillä kumonnut Viestintäviraston neljälle niin kutsutun huomattavan markkinavoiman (HMV) teleyritykselle antamat tilaajayhteystuotteiden enimmäishinnoittelua koskevat valvontapäätökset.

26.7.2016
»

Korkein hallinto-oikeus (KHO) ratkaisi tammi-kesäkuussa 2686 asiaa, mikä on 41 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kesäkuun lopussa KHO:ssa oli vireillä 3438 asiaa eli kymmenen prosenttia vähemmän kuin viime vuoden kesäkuun lopussa, vaikka KHO:een tulevien asioiden määrä on kasvanut.

1.7.2016
»

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO) on ollut käsiteltävänä yhdentoista määräaikaisissa virkasuhteissa Niuvanniemen sairaalassa mielisairaanhoitajana työskennelleen henkilön korvausvaatimukset. Vaatimusten mukaan määräaikaisia virkasuhteita on käytetty ilman lainmukaista perustetta.

28.6.2016
»

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ratkaissut liechtensteinilaiseen pankkiin perustetun säätiön edunsaajan verotusta koskeva valituksen. KHO pysytti asiassa hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen eikä muuttanut toimitettuja verotuksia, joissa henkilön tulot ja varallisuus oli muun selvityksen puuttuessa arvioitu.

3.6.2016
»

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi muutoksitta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen kumota menettelyvirheen perusteella Kittilän kunnanvaltuuston päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisesta.

31.5.2016
»

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen on saapunut 13 valitusta Vaasan hallinto-oikeuden Terrafame Oy:n Talvivaaran kaivoksen ympäristönsuojelu- ja vesitalousasioissa 28.4.2016 antamista neljästä päätöksestä. Valitusaika päättyi 30.5.2016.

19.5.2016
»

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ratkaissut kaksi kansainvälistä korkovähennysoikeutta koskevaa valitusta. KHO katsoi kummassakin tapauksessa, että kansainvälisen konsernin Suomeen perustetun sivuliikkeen ulkomaiselle konserniyhtiölle maksamat korkokulut eivät olleet sivuliikkeen verotuksessa vähennyskelpoisia. Näin ollen KHO piti antamissaan vuosikirjapäätöksissä voimassa molemmissa tapauksissa Helsingin hallinto-oikeuden tekemät ratkaisut.

28.4.2016
»

Korkein hallinto-oikeus tekee katselmuksia silloin, kun se vireillä olevan asian selvittämisen kannalta katsotaan tarpeelliseksi.

20.4.2016
»

Korkein hallinto-oikeus korosti, että Unkariin palauttamista koskeva tilanne saattaa olla arvioitavissa toisin sikäli kuin etenkin Serbiaa turvallisena maana koskevaan kysymykseen tulee uutta selvitystä Unkarin turvapaikkalainsäädännön soveltamiskäytännön muuttamisen tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen myötä taikka muulla tavoin.

13.4.2016
»

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikertomus sisältää tiiviin katsauksen vuoden 2015 oikeudellisesti merkittävimpiin ja eniten julkisuutta saaneisiin asioihin.

8.4.2016
»

Lapsen oikeusturvasta lapsiasiavaltuutetun vuosikirjan 2016 julkistamistilaisuudessa puhunut korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori sanoo lapsen oikeuksien tunnistamisen ja tunnustamisen lainsäädännössä ja päätöksenteossa heijastavan yhteiskunnan ja oikeusvaltion kehitystasoa.

8.4.2016
»

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtion virkamieslain muuttamisesta.

11.3.2016
»

Korkein hallinto-oikeus antaa vuosittain ministeriöille lukuisia lausuntoja erilaisista hallintolainkäyttöön liittyvistä lainsäädäntöhankkeista.

4.3.2016
»

Suomeen tuli viime vuonna yli 30 000 turvapaikanhakijaa. Heillä on oikeus hakea muutosta Maahanmuuttoviraston päätökseen viime kädessä korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

19.2.2016
»

Tasavallan presidentti päätti 19.2.2016 seuraavista korkeinta hallinto-oikeutta koskevista nimityksistä:

19.2.2016
»

Korkein hallinto-oikeus tekee tarvittaessa katselmuksia yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti ja luonnonsuojelullisesti tärkeissä asioissa. Katselmuksessa oikeuden jäsenet pystyvät paikan päällä arvioimaan ja tekemään havaintoja esimerkiksi maisemasta, luonnonesiintymistä tai rakennuksista. Tarkoitus on, että oikeus saa mahdollisimman kattavan näkemyksen päätöksenteon tueksi. Korkeimman hallinto-oikeuden käsittely on pääasiassa kirjallista.

10.2.2016
»

Korkein hallinto-oikeus järjesti tänään suullisen käsittelyn asiassa, jossa oli kysymys virkamiehen irtisanomisesta. Osapuolten lisäksi korkein hallinto-oikeus kuuli seitsemää todistajaa.

2.2.2016
»

Oikeusvaltio ja lainalaisesti toimiva julkinen valta eivät välttämättä enää ole itsestäänselvyyksiä edes täällä niiden perinteisillä tyyssijoilla. Maailma on muuttunut ja yhteiskunnan rakenteet eivät enää ole niin järkkymättömiä kuin aikaisemmin. Esimerkiksi sote-uudistus on valtava haaste lainvalmistelulle ja aikanaan lainsäädäntöä soveltaville tuomioistuimille.

18.1.2016
»

Turvapaikka-asiat ja muu kansainvälinen suojelu työllistävät korkeinta hallinto-oikeutta kuluvana vuonna.

14.1.2016
»

K. J Ståhlbergin säätiö eli säätiön hallituksen puheenjohtaja presidentti Pekka Hallberg luovutti korkeimmalle hallinto-oikeudelle ensimmäisestä Suomen tasavallan presidentistä K. J. Ståhlbergista lyöttämänsä taidemitalin numeroidun kappaleen 12.1.2016.

13.1.2016
»

Sámedikki stivrras ii leat doaibmaváldi váldit mearrideapmái ášši ja ja riektegažaldagaid, maid alimus hálddahusriekti leat juo mearridan láhkafámolaččat.

13.1.2016
»

Saamelaiskäräjien hallituksella ei ole toimivaltaa ottaa ratkaistavakseen asiaa ja oikeuskysymyksiä, jotka korkein hallinto-oikeus on jo lainvoimaisesti ratkaissut.

12.1.2016
»

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuosittain vireille tulevista noin 4000 valituksesta ja muusta muutoksenhausta valtaosa on yksityishenkilöiden, yhtiöiden ja muiden yhteisöjen tekemiä.

12.1.2016
»

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen pääasiassa alueellisista hallinto-oikeuksista saapuneiden valitusten määrä on ollut vuosittain lievässä kasvussa. Viime vuonna valituksia, valituslupahakemuksia, purkuja ja muita hakemuksia tuli yhteensä 4319.

28.12.2015
»

Oikeudenkäyntimaksut nousevat ja niiden määräytymisperusteet muuttuvat vuoden 2016 alusta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu nousee 500 euroon. Jatkossa oikeudenkäyntimaksu on saman suuruinen sekä valituslupa- että valitusasioissa.

17.12.2015
»

Tasavallan presidentti päätti 17.12.2015 seuraavat korkeinta hallinto-oikeutta koskevat nimitysasiat:

17.11.2015
»

Hallituksen lakiesitysten tekstin täytyy olla lyhyttä ja tiivistä, ja niiden sisällön selkeää. Korkein hallinto-oikeus korostaa oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa, että valtioneuvoston on tehtävä jatkuvasti työtä hallitusten esitysten rakenteen ja kielen kehittämiseksi. Näin taataan myös lainsäädännön laatu ja ihmisten oikeusturva. Lakiesityksillä on olennainen merkitys säätämisvaiheen lisäksi myös tulevaisuudessa tapahtuvalle lakien soveltamiselle.

22.10.2015
»

EU:n uudet julkisia hankintoja koskevat direktiivit tulevat sovellettavaksi ensi vuonna. Myös Suomen hankintalainsäädäntö uudistuu ja yksinkertaistuu muun ohella tämän vuoksi.

30.9.2015
»

Sámediggeválggat dollojuvvojit 7.9. – 4.10.2015.

30.9.2015
»

Alimus hálddahusriektái bohte áigemearis 24.8. – 17.9.2015 oktiibuot 182 váidalusa, mat čuhce sámedikki stivrra mearrádussii orrut dohkketkeahttá váidaleddjiid jagi 2015 válgalogahallamii. Alimus hálddahusriekti dohkkehii váidalusain 93.

30.9.2015
»

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi noin puolet saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kohdistuneista valituksista.

25.9.2015
»

Alimus hálddahusriekti addá gaskavahku 30.9.2015 áigge mearrádusaidis váidalusaide ja burginohcamušaide, mat čuhcet sámedikki stivrra válgalogahallama mearrádusaide.

25.9.2015
»

Korkein hallinto-oikeus antaa keskiviikon 30.9. 2015 aikana päätöksensä valituksiin ja purkuhakemuksiin, jotka kohdistuvat saamelaiskäräjien hallituksen vaaliluetteloa koskeviin päätöksiin.

10.9.2015
»

Korkein hallinto-oikeus pitää sinällään tärkeänä, että tuomioistuinten tehtäviä, organisaatiorakenteita, hallintoa ja tuomareiden asemaa arvioidaan aika ajoin uudelleen. Nyt lausunnon kohteena sisältyvään ehdotukseen uudeksi tuomioistuinlaiksi ja tuomareiden koulutusta koskevaan mietintöön sisältyy kuitenkin useita ongelmakohtia. Korkein hallinto-oikeus viittaa hallintoneuvos Eija Siitarin hallituksen esitysluonnoksesta jättämään eriävään lausumaan sekä nostaa erityisesti esille seuraavat kohdat:

9.9.2015
»

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt valtioneuvostolle esityksen lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä. KHO esittää, että korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:ää pikaisesti muutetaan siten, että ulkomaalaislain 6 luvussa tarkoitettuja turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua koskevat valituslupahakemukset voitaisiin ratkaista KHO:ssa kahden jäsenen kokoonpanossa nykyisen kolmen jäsenen sijaan, jos hakemus yksimielisesti hylätään. Mikäli valituslupahakemusta ei hylätä, asia siirretään laajempaan kokoonpanoon.

26.8.2015
»

Pohjoismaiden korkeimpien oikeuksien ja korkeimpien hallinto-oikeuksien presidentit kokoontuvat Naantalissa 26.-28.8. pidettävään yhteiseen kokoukseen.

25.8.2015
»

Alimus hálddahusriekti lea 25.8.2015 registreren vuosttaš váidalusaid Sámedikki stivrra mearrádusain válgalogahallamii ohcalan olbmuid njulgengáibádusaide.

25.8.2015
»

Korkein hallinto-oikeus on kirjannut ensimmäiset valitukset Saamelaiskäräjien hallituksen päätöksistä vaaliluetteloon hakeutuneiden oikaisuvaatimuksiin.

10.8.2015
»

Korkein hallinto-oikeus tekee tarvittaessa katselmuksia yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti ja luonnonsuojelullisesti tärkeissä asioissa. Katselmuksessa oikeuden jäsenet pystyvät paikan päällä arvioimaan ja tekemään havaintoja esimerkiksi maisemasta, luonnonesiintymistä tai rakennuksista. Tarkoitus on, että oikeus saa mahdollisimman kattavan näkemyksen päätöksenteon tueksi. Korkeimman hallinto-oikeuden käsittely on pääasiassa kirjallista.

3.8.2015
»

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut päätöksen (SATAKUNNAN MARKKINAPÖRSSI OY AND SATAMEDIA OY v. FINLAND) asiassa.

10.7.2015
»

Tasavallan presidentti on tänään nimittänyt korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaiseksi hallintoneuvokseksi Kuntaliiton johtavan lakimiehen, OTK, VT Heikki Harjulan ajalle 17.8.-31.12.2015.

29.5.2015
»

Oikeusturva on suomalaisille aina ollut itsestäänselvyys, näin myös suhteessa viranomaisiin. Toimiva tuomioistuinlaitos on tae demokratialle. Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori piti merkittävänä, että tuore hallitusohjelma ei sisällä mitään mainintoja tuomioistuinlinjojen yhdistämisestä eikä erillisestä tuomioistuinvirastosta. Uhkana on sen sijaan se, ymmärretäänkö erilaisten säästöpaineiden keskellä toimivan oikeuslaitoksen merkitys kansalaisille ja yritykselle, myös suoranaisena tuottavuustekijänä.

13.4.2015
»

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen tulevien asioiden määrä on hieman kasvanut aivan viime vuosina. Tuomioistuin ratkaisee vuosittain nelisentuhatta valitusta ja valituslupaa. Suurimpia asiaryhmiä ovat ulkomaalaisasiat, sosiaali- ja terveydenhuolto sekä veroasiat. Vuosikertomuksessa käsitellään mm. siirtohinnoittelua.

1.4.2015
»

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori tuo Sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon resurssitarpeita selvittäneen työryhmän raporttia koskevassa kannanotossaan oikeusministeriölle ja sisäministeriölle esille vakavan huolensa oikeusturvasta ja erityisesti hallintolainkäytöstä. Kannanotto vastaa KHO:n täysistunnon yksimielistä kantaa. Koko oikeuslaitosta ajatellen työryhmän näkökulma on ollut äärimmäisen kapea sen tarkastellessa supistuvista oikeushallinnon resursseista aiheutuvaa uhkaa yksinomaan rikosprosessin osalta. Hallintotuomioistuimilla (alueelliset hallinto-oikeudet, markkinaoikeus, vakuutusoikeus ja KHO) on kuitenkin yhteiskunnan kokonaisturvallisuuden kannalta merkittävä tehtävä, kun ne osaltaan huolehtivat paitsi kansalaisten oikeusturvasta myös viranomaistoiminnan lainmukaisuudesta ja elinkeinotoiminnan kilpailukyvystä.

17.3.2015
»

Korkein hallinto-oikeus ylimpänä hallintolainkäyttäjänä katsoo, että oikeusministeriön työryhmän esityksessään tuomioistuinmaksulaiksi ehdottama oikeudenkäyntimaksujen taso ei ainakaan hallintolainkäytössä näyttäisi vaarantavan kansalaisten oikeusturvaa.

12.3.2015
»

Korkein hallinto-oikeus arvostelee oikeusministeriön julkaisemaa selvitystä, jossa arvioidaan tuomioistuinviraston perustamista. Tuomioistuimen yksimielisen näkemyksen mukaan ehdotus lisäisi kuluja ja byrokratiaa eikä sitä pidä viedä eteenpäin. Kansalaisten oikeusturva heikkenee, jos yhteiskunnan varoja käytetään uuden hallintoviranomaisen perustamiseen. Nyt pitäisi ottaa ihmisten ja yritysten oikeusturva vakavasti ja varmistaa tuomioistuimille riittävät resurssit hoitaa perustehtävänsä eli asioiden mahdollisimman nopea käsittely ja ratkaiseminen.

6.3.2015
»

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori on pettynyt sisäministeriön ja oikeusministeriön yhteisen työryhmän tänään julkaisemaan raporttiin sisäisen turvallisuuden ja oikeudenhoidon tulevaisuudesta. Hyvästä tarkoituksesta huolimatta raportti ei turvaa oikeussuojan toteutumisen vaatimia voimavaroja siedettävälläkään tasolla. Taustalla näyttää olleen virheellinen oletus siitä, että kiistanalaiset ja tosiasiassa menoja lisäävät epäselvät hankkeet kuten ylimpien tuomioistuinten yhdistäminen tai uuden tuomioistuinkeskusviraston perustaminen tuottaisivat säästöjä.

6.3.2015
»

Tasavallan presidentti on nimittänyt korkeimman hallinto-oikeuden hallintoneuvoksen virkaan asianajaja, OTK, OTL, OTT Mikko Pikkujämsän. Pikkujämsä aloittaa KHO:n hallintoneuvoksena 1.8.2015.

6.3.2015
»

Korkeimman hallinto-oikeuden käsiteltävänä on kymmeniä valituslupahakemuksia eläketulon lisäveron määräämistä koskevista eri alueellisten hallinto-oikeuksien päätöksistä. Hallinto-oikeudet ovat hylänneet verovelvollisten Verohallinnon päätöksistä tekemät valitukset. Valittajat ovat pitäneet eläketulon lisäveroa verovelvollisia iän perusteella syrjivänä ja vedonneet tässä suhteessa muun ohella unionin oikeuden ikäsyrjinnän kieltävään sääntelyyn.

4.3.2015
»

Korkein hallinto-oikeus arvostelee oikeusministeriön julkaisemaa selvitystä, jossa on arvioitu korkeimpien oikeuksien mahdollisesta yhdistymisestä aiheutuvia hyötyjä ja haittoja. Selvityksessä esitetyt johtopäätökset eivät perustu oikeusjärjestyksen tilan ja kehityksen asianmukaiseen ja riittävään analyysiin.

29.1.2015
»

Elämme yhteiskunnassa, yksilöiden ja yritysten arjessa, kansantaloudessa ja julkistaloudessa yhä hankalaa aikaa. Tämä on lisännyt oikeusturvan kysyntää erityisesti hallintolainkäytössä.

20.1.2015
»

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa oli ratkaistavana Finavia Oyj:lle myönnetty ympäristölupa Helsinki-Vantaan lentoaseman toimintaan. Aluehallintovirasto oli myöntänyt ympäristöluvan ja asettanut meluhaitan ehkäisemiseksi lupamääräyksiä.

22.12.2014
»

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt päätöksen siitä, mitä kustannuksia saadaan sisällyttää kehitysvammaisten asumispalveluun liittyvään ateriamaksuun.

19.12.2014
»

Heikkilä, Aer ja Nuotio korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisiksi hallintoneuvoksiksi

20.11.2014
»

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut opetus- ja kulttuuriministeriön päätöksen, jolla ministeriö osaksi hylkäsi Perussuomalaiset Nuoret ry:n nuorisotoimintaa koskevan avustushakemuksen. Järjestö vetosi valituksessaan muun muassa sananvapauteen.

10.10.2014
»

Euroopan Unionin jäsenvaltioiden ylinten hallintotuomioistuinten järjestö ACA tarjoaa verkkosivuillaan monipuolista materiaalia jäsenistään. Suomen korkein hallinto-oikeus on juuri päivittänyt omat tietonsa. Sivuilla on nyt tiedot oikeusjärjestelmästä ja lainkäytöstä, sekä erilaisia hyödyllisiä tilastotietoja.

2.10.2014
»

Puheessaan 2.10.2014 Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen 20-vuotisjuhlassa Maarianhaminassa KHO:n presidentti Pekka Vihervuori antoi tukensa suunnitelmille kehittää korkeimman hallinto-oikeuden ja Ahvenanmaan hallintotuomioistuimen välistä työnjakoa.

2.10.2014
»

Korkein hallinto-oikeus on kumonnut valtioneuvoston päätöksen, jonka mukaan Tohmajärven kunnan olisi pitänyt järjestää perusterveydenhuoltonsa yhdessä Kiteen kaupungin kanssa. Päätös oli perustuslain turvaaman kunnallisen itsehallinnon vastainen. Valtioneuvoston päätöksen perusteella Kitee olisi voinut päättää perusterveydenhuollon järjestelyistä myös Tohmajärvellä.

23.9.2014
»

KHO on tyytyväinen ympäristöministeriön tavoitteeseen keventää ympäristölupien käsittelyä. Ministeriön nopeasti valmistelemassa ympäristönsuojelulain muutosesityksessä on kuitenkin vakavia puutteita ja korkein hallinto-oikeus kiinnittää huomiota erityisesti ympäristölupien valvontaan. Lakiesitystä on valmisteltava huolella edelleen. Korkein hallinto-oikeus ihmettelee, miksi ympäristölupajärjestelmää on ryhdytty muuttamaan vain pari päivää uuden ympäristönsuojelulain voimaantulon jälkeen.

27.8.2014
»

Valtiovarainministeriössä valmisteltu luonnos uudeksi kuntalaiksi aiheuttaa huolta korkeimmassa hallinto-oikeudessa. Muutoksenhakua KHO:ssa koskevat säännökset ovat KHO:n näkemyksen mukaan erityisen ongelmallisia.

24.7.2014
»

Korkeimman hallinto-oikeuden asialista on läpileikkaus suomalaisesta yhteiskunnasta ja ilmapiiristä. Työmäärä on kasvussa ja kesäkuun 2014 loppuun valituksia kirjattiin toistasataa enemmän kuin edellisvuoden ensimmäisellä puoliskolla.

17.7.2014
»

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on antanut päätöksen (Hämäläinen v. Finland) asiassa.

11.7.2014
»

Suurin toivein vastaanotetut kansainväliset kaivosyritykset ovat viime vuosina työllistäneet korkeinta hallinto-oikeutta. Toive työpaikkojen lisääntymisestä muuttotappiopaikkakunnilla on vaihtunut epäilyksiin ja ongelmiinkin. KHO on punninnut päätöksissään kaivosten ympäristövaikutuksia, muun elinkeinoelämän häiriintymistä ja luonnon turmeltumista.

10.7.2014
»

Korkein hallinto-oikeus ratkaisi viime vuonna yli neljätuhatta muiden hallintotuomioistuinten kautta tullutta, viranomaisten päätöstä koskevaa valitusta. Samaan aikaan KHO:n kirjaamo otti vastaan uudet neljätuhatta asiaa. Asiat liittyivät mm. verotukseen, sosiaali- ja terveyskysymyksiin, ulkomaalaisasioihin ja ympäristöön.

25.6.2014
»

Korkein hallinto-oikeus on antanut päätöksensä paljon julkisuudessa olleesta Turun Toriparkkia ja siihen liittyvää päätöksentekoa koskevasta esteellisyysasiasta. KHO:n mukaan päätöksentekoon osallistuneet eivät olleet esteellisiä.

17.6.2014
»

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että Espoon teknisen toimen johtaja Olavi Louko ei ollut esteellinen asiassa, joka koski erään maankäyttösopimuksen mukaisen korvauksen maksujärjestelystä päättämistä. Asia ratkaistiin korkeimman hallinto-oikeuden vahvennetussa kokoonpanossa äänin 6–3.

22.5.2014
»

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että valmisteilla oleva laaja tuomioistuinlakiuudistus vaatii vielä perusteellisen ja syvällisen valmistelun. Valmistelua ei KHO:n mukaan nyt ole syytä tarpeettomasti nopeuttaa.

21.5.2014
»

Kreikan vakuussopimus, oma asunto kansalaisen sijoituksena ja Sipoon kuntavaalien 2012 lainmukaisuus ovat esillä korkeimman hallinto-oikeuden vuosikertomuksessa. Vuosikertomuksessa ovat myös vuoden 2013 tilastot.

20.5.2014
»

Vakuutusyhtiöiden käyttämät asiantuntijalääkärit osallistuvat julkisen vallan käyttöön silloin, kun vakuutusyhtiöt tekevät yksittäistä kansalaista koskevia päätöksiä lakisääteisiä vakuutuksia koskevissa asioissa.

24.4.2014
»

Kahdella korkeimman hallinto-oikeuden tuoreella ratkaisulla hyväksytään unensaantia helpottavien Unihiekka Valeriana- ja Sininen Uni Jet Lag – valmisteiden luokittelu lääkkeiksi. Kyseisiä valmisteita ei saa markkinoida ravintolisinä.

23.4.2014
»

Seurakuntayhtymällä ei ole oikeutta irtisanoa haudan ainaishoitosopimusta ilman täsmällisiä perusteluja haudan hoitoon tarkoitettujen varojen loppumisesta. Voimassa olevan kirkkolain mukaan hautainhoitosopimukset ovat määräaikaisia. Jos ainaishoitosopimus on kuitenkin tehty aikana, jolloin sellaisen solmiminen oli mahdollista, seurakuntayhtymä voi irtisanoa sopimuksen vain osoittamalla ko. haudan hoitamiseen tarkoitettujen varojen loppuneen.

12.3.2014
»

Korkein hallinto-oikeus siirtyy asteittain käyttämään päätösasiakirjoissaan sähköisesti tuotettua kuvasinettiä. Aikaisemmin päätösten muutoksenhakijan kappaleisiin on liitetty erillinen paperinen puristesinetti.

10.3.2014
»

Sosiaali- ja terveydenhuolto, ulkomaalaisasiat ja verot työllistävät hallintotuomioistuimia. Hallintotuomioistuinten yhteisen toimintakertomuksen mukaan kolmannes käsiteltävistä asioista koski viime vuonna sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Vajaa viidennes käsitteli ulkomaalaisasioita ja veroasioiden osuus oli hiukan yli kymmenen prosenttia.

17.2.2014
»

Tasavallan presidentti päätti 14.2.2014 nimittää tekniikan tohtori, professori Olli Pekka Dahlin ja tekniikan tohtori, professori Olli Antero Variksen korkeimman hallinto-oikeuden ympäristöasiantuntijaneuvoksiksi osallistumaan vesilain, ympäristönsuojelulain ja vesienhoidon järjestämisestä annetun lain mukaisten asioiden käsittelyyn ajaksi 1.3.2014-28.2.2018. Lisätietoja: Kansliapäällikkö Ann-Mari Pitkäranta 029 56 40 209

12.2.2014
»

Korkeimman hallinto-oikeuden uusien vuosikirjaratkaisujen selosteet julkaistaan korkeimman hallinto-oikeuden verkkosivustolla 14.2.2014 alkaen päätöksen antamispäivänä kello 9.00 tehtävässä päivityksessä aikaisemman kello 8.00 sijasta.

Julkaistu 17.1.2017