Tiedotteet

Tiedotteet
16.2.2018
»

Korkein hallinto-oikeus on tänään hylännyt Tampereen seudun sako- ja umpikaivolietteiden kuljetusjärjestelmää koskevista päätöksistä tehdyt valitukset.

14.2.2018
»

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on tänään valtioneuvostolle tekemässään lainsäädäntöesityksessä kiinnittänyt huomiota oikeudenkäyntimaksuja koskevassa lainsäädännössä olevaan rakenteelliseen oikeusturvaongelmaan. KHO on esittänyt lainsäädännön muuttamista tilanteen ratkaisemiseksi.

13.2.2018
»

Sukupuolten tasa-arvo, turvapaikanhakija, veroparatiisi, ympäristönsuojelu – siinä sanoja, joilla ei vuonna 1918 olisi ollut kuulijalleen paljonkaan merkitystä. Maailman muuttuminen sadassa vuodessa on ollut valtava.

24.1.2018
»

Korkein hallinto-oikeus järjestää 25.-26.1.2018 suullisen käsittelyn asiassa, jossa selvitetään Digita Oy:n huomattavan markkinavoiman velvoitteita päälähetysasemien antennipaikkaan- ja kapasiteettiin pääsyn sekä televisio- ja valtakunnallisten radiolähetyspalveluiden tukkumarkkinoilla.

12.1.2018
»

Toimeentulotuen siirtyminen Kelan hoidettavaksi vuoden 2017 alusta on kasvattanut hallinto-oikeuksiin tulevien toimeentulotukea koskevien valitusten määrää. On odotettavissa, että se lisää myös korkeimman hallinto-oikeuden työmäärää alkaneena vuonna. Kelassa on vireillä poikkeuksellisen paljon toimeentulotukeen liittyviä oikaisuvaatimuksia.

10.1.2018
»

Vuosi 2017 oli korkeimmassa hallinto-oikeudessa poikkeuksellinen. Saapuneiden asioiden määrä edellisvuodesta kasvoi huomattavasti ja asioita ratkaistiin vuoden 2017 aikana ennätykselliset 6636.

20.12.2017
»

Korkein hallinto-oikeus on hylännyt ennakkopäätösvalituslupaa koskevat hakemukset kolmessa asiassa, joissa on kysymys niin sanotun apuyhtiörakenteen käyttämisestä konsernissa ja verovelvollisyhtiön osakekaupan rahoittamiseksi ottaman konsernin sisäisen lainan korkojen vähennyskelpoisuudesta verotuksessa. Päätöksistä yksi on julkaistu vuosikirjapäätöksenä.

13.12.2017
»

Korkein hallinto-oikeus pitää hallituksen esitysluonnosta laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa ongelmallisena.

12.12.2017
»

Venäjän korkeimman oikeuden presidentti Vjacheslav Lebedev seurueineen tutustuu Suomen tuomioistuinlaitokseen.

1.12.2017
»

Tasavallan presidentti on tänään tehnyt seuraavat nimitykset korkeimpaan hallinto-oikeuteen:

28.11.2017
»

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa on luonnonsuojeluyhdistyksen valituksesta ratkaistavana kysymys siitä, ovatko metsästyslaissa ja luontodirektiivissä säädetyt edellytykset suden rauhoituksesta poikkeamiselle täyttyneet. Kysymys on tapauksista, joissa kahdella erillisellä poikkeusluvalla oli sallittu yhteensä seitsemän suden tappaminen Pohjois-Savossa.

24.11.2017
»

Korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori on huolestunut oikeudellisten perusarvojen ja kansainvälisesti vakiintuneiden peruslähtökohtien väheksymisestä eräissä Euroopan maissa. Yksikin heikko lenkki on liikaa, jotta unionin yhteinen oikeusjärjestelmä toteutuisi tarkoitetulla tavalla.

23.11.2017
»

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausuntonsa työ- ja elinkeinoministeriön esitysluonnoksesta liikesalaisuuslaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi.

1.11.2017
»

Korkein hallinto-oikeus tekee tarvittaessa katselmuksia yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti ja luonnonsuojelullisesti tärkeissä asioissa.

10.10.2017
»

Korkein hallinto-oikeus on huolestunut ympäristöministeriön ympäristönsuojelulakiin lisättäväksi esittämästä luvusta. Luvussa säädettäisiin uudesta ympäristölupaan liittyvästä ilmoitusmenettelystä.

6.10.2017
»

Tuomareiden osaaminen ja tasapainoinen erikoistuminen tekevät tuomioistuimen sisäisen syvällisen ja kriittisenkin keskustelun mahdolliseksi. Niitä arvostetaan myös tuomioistuinten ulkopuolella yhteiskunnassa.

3.10.2017
»

Helsingin poliisilaitoksen päätös kieltää hollantilaisen Dries Verhoevenin Ceci n`est pas... -tilataideteoksen sunnuntain 16.11.2014 esitys ”Mon corps” Lasipalatsin aukiolla Helsingissä on korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisun mukaan lainvastainen.

26.9.2017
»

Korkein hallinto-oikeus korostaa hallinnon asiakkaan ensisijaisuutta, kun sähköistä asiointia viranomaisessa kehitetään. KHO on lausunut näkemyksensä valtiovarainministeriön pyynnöstä arvioida sähköiseen asiointiin liittyviä lainmuutostarpeita.

25.9.2017
»

Korkein hallinto-oikeus tekee katselmuksia tarvittaessa paikan päällä muun muassa ympäristöasioissa. Oikeuden jäsenet pystyvät siten arvioimaan ja tekemään havaintoja paikallisista olosuhteista. Tarkoitus on saada mahdollisimman kattava näkemys päätöksenteon tueksi. Korkeimman hallinto-oikeuden käsittelyhän on pääasiassa kirjallista, katselmuksia tehdään harvoin.

22.9.2017
»

Euroopan unionin ylimpien hallintotuomioistuinten järjestö on ilmaissut tukensa Puolan korkeimmalle hallinto-oikeudelle.

13.9.2017
»

Korkein hallinto-oikeus on antanut oikeusministeriölle lausuntonsa, joka koskee Ahvenanmaan itsehallintolain kehittämistä.

5.9.2017
»

Sisäministeriössä on valmisteltu luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan, että maasta karkottamista koskevien päätösten täytäntöönpanokelpoisuutta koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että tietyt yleiseen järjestykseen ja turvallisuuteen liittyvät karkottamista koskevat päätökset voitaisiin panna täytäntöön nopeammin.

5.9.2017
»

Korkein hallinto-oikeus on antanut oikeusministeriölle lausunnon yleisen tietosuoja-asetuksen täytäntöönpanotyöryhmän (TATTI) mietinnöstä ja työryhmän ehdotuksesta hallituksen esitykseksi uudeksi tietosuojalaiksi.

24.8.2017
»

Helsingissä pidettävän 41. pohjoismaisen lakimieskokouksen avajaisten yhteydessä 24.8.2017 Suomen korkeimman oikeuden presidentti emeritus Leif Sevón jakoi Knut ja Alice Wallenbergin Säätiön palkinnon oikeustieteellisistä suorituksista professori Mads Bryde Andersenille.

21.8.2017
»

Korkein hallinto-oikeus on antanut oikeusministeriölle lausuntonsa voimassa olevan hallintolainkäyttölain korvaavasta lakiesityksestä. KHO kiinnittää huomiota sekä lukuisiin periaatteellisiin ja rakenteellisiin ongelmakohtiin että useisiin yksittäisiin säännösehdotuksiin ja niiden perusteluihin.

24.7.2017
»

Saksan perustuslakituomioistuimen presidentin, professori tohtori Andreas Vosskuhlen johtama valtuuskunta vierailee 26.–28. heinäkuuta Suomen ylimmissä tuomioistuimissa korkeimmassa oikeudessa (KKO) ja korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO).

30.6.2017
»

Korkein hallinto-oikeus korostaa oikeusministeriölle tänään antamassaan lausunnossa tuomioistuinviraston perustamista koskevan toimikunnan mietinnöstä, että viraston perustamista arvioitaessa olennaisin kysymys on se, mihin julkisen talouden niukat resurssit tulisi tuomioistuinten osalta ensisijaisesti kohdentaa.

19.6.2017
»

Tasavallan presidentti Sauli Niinistö on 18.5.2017 päättänyt antaa Ruotsin korkeimman hallinto-oikeuden puheenjohtajalle Mats Melinille Suomen Leijonan ritarikunnan suurristin.

14.6.2017
»

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi maakuntauudistuksen täytäntöönpanoa sekä valtion lupa-, ohjaus- ja valvontatehtävien uudelleenorganisointia koskevaksi lainsäädännöksi.

24.5.2017
»

Tasavallan presidentti on nimittänyt korkeimpaan hallinto-oikeuteen ympäristöasiantuntijaneuvoksia ja yli-insinöörineuvoksia.

22.5.2017
»

Virallinen vierailu on osa EUT:n ja unionin jäsenmaiden ja kansallisten tuomioistuinten yhteistoimintaa. Vierailua isännöivät korkeimman hallinto-oikeuden ja korkeimman oikeuden lisäksi ulkoasiainministeriö ja oikeusministeriö.

22.5.2017
»

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä pysyttänyt voimassa Pohjois-Suomen aluehallintoviraston ja Vaasan hallinto-oikeuden päätökset Sierilän vesivoimalaitoksen rakentamisluvasta.

18.5.2017
»

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausuntonsa valtiovarainministeriön luonnoksesta hallituksen lakiesitykseksi sijoituspalvelulain muuttamisesta, laiksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä ja eräiksi niihin liittyviksi laeiksi.

18.5.2017
»

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausunnon työ- ja elinkeinoministeriölle asiassa, joka koskee kilpailulain uudistamista koskevaa työryhmän mietintöä.

18.5.2017
»

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausuntonsa ympäristöministeriölle asiassa, joka koskee selvitystä naapuruusoikeudellisen luvantarveperusteen soveltamisesta ympäristölupamenettelyssä.

9.5.2017
»

Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut kaksi vuosikirjapäätöstä ja kaksi muuta päätöstä, joilla se on ratkaissut Talvivaaran kaivoksen ympäristö- ja vesitalouslupa-asiat. Päätöksissä on kysymys aikaisemman ympäristö- ja vesitalousluvan päivittämisestä, joka liittyy määräaikaistarkistukseen ja toiminnassa tapahtuneisiin muutoksiin

6.5.2017
»

Tasavallan presidentti on nimittänyt korkeimpaan hallinto-oikeuteen oikeusneuvoksiksi seuraavat henkilöt:

5.5.2017
»

Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut neljä vuosikirjapäätöstä, jotka käsittelevät kansainvälisen suojelun myöntämistä afganistanilaisille turvapaikanhakijoille.

21.4.2017
»

Monet Iranista, Irakista ja Afganistanista tulleet islaminuskoiset turvapaikanhakijat ovat turvapaikkahakemuksen käsittelyn edetessä perustelleet kansainvälisen suojelun tarvetta Suomessa tapahtuneella kristinuskoon kääntymisellä. Maahanmuuttovirasto ja hallinto-oikeudet joutuvat tällöin huolellisesti arvioimaan heidän muuttunutta tilannettaan. Korkein hallinto-oikeus (KHO) on alkaneen vuoden aikana antanut tapauksista useita päätöksiä, joiden taustalla on muun ohella Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen palautuskieltoa koskeva oikeuskäytäntö.

29.3.2017
»

Euroopan unionin tuomioistuin järjesti tuomaripäivät jäsenvaltioiden perustuslakituomioistuinten ja ylimpien tuomioistuinten presidenteille Luxemburgissa 27.-28.3.2017 Rooman sopimusten allekirjoittamisen 60-vuotisjuhlien johdosta.

22.3.2017
»

Korkein hallinto-oikeus toteaa Sote-uudistuksen sisältyvää valinnanvapauslainsäädäntöä koskevasta luonnoksesta sosiaali- ja terveysministeriölle antamassaan lausunnossa, että ehdotus on valmisteltu pitkälti pitäen lähtökohtana terveyspalvelujen tuottamista.

22.3.2017
»

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausuntonsa ympäristöministeriön luonnoksesta hallituksen esitykseksi eräiden ympäristöasioiden muutoksenhakusäännösten uudistamisesta siten, että valittaminen hallinto-oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa. Uudistuksessa valituslupajärjestelmä tulisi ympäristönsuojelulakiin, maa-aineslakiin ja vesilakiin. Maankäyttö- ja rakennuslain sekä luonnonsuojelulain valituslupajärjestelmiä laajennettaisiin.

15.3.2017
»

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikertomus sisältää tiiviin katsauksen vuoden 2016 oikeudellisesti merkittävimpiin ja eniten julkisuutta saaneisiin asioihin.

9.3.2017
»

Nykypäivän hallintotuomioistuimet ovat muotoutuneet pitkän historiallisen kehityksen tuloksena, vahvimmin itsenäisyyden sadan vuoden aikana.

8.3.2017
»

Korkein hallinto-oikeus katsoo, että nykyisten minimisuojaetäisyyksien lyhentämismahdollisuuteen sisältyy vaara naapuruston suojan heikentämisestä, vaikka kaavamaisesta suojaetäisyyssääntelystä saattaa joissakin tapauksissa olla perusteltua luopua.

1.2.2017
»

Vuosi 2016 oli korkeimmalle hallinto-oikeudelle historiallinen monessakin mielessä. Saapuneiden asioiden määrä kasvoi 11 prosenttia ja ratkaistujen asioiden määrä nousi kolmanneksella edellisvuodesta. Muutoksenhakuasian käsittely kesti viime vuonna keskimäärin 10 kuukautta, kun tavoiteaika oli 12 kuukautta. Ulkomaalaisasioissa käsittelyajat lyhenivät kahdella kuukaudella.

27.1.2017
»

Lainvalmistelussa perustuslaki, siihen paneutuminen ja sen asianmukainen huomioonottaminen ovat keskeisiä. Vastuullisessa lainvalmistelussa on kuitenkin muitakin oikeudellisia haasteita kuin vain perustuslaki tai ihmisoikeudet.

29.12.2016
»

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamallaan päätöksellä pysyttänyt voimassa Valiolle aiemmin määrätyn 70 miljoonan euron seuraamusmaksun. Valion todettiin syyllistyneen perusmaitojen markkinoilla määräävän markkina-aseman väärinkäyttönä pidettävään saalistushinnoitteluun.

9.12.2016
»

Tasavallan presidentti on 9.12.2016 nimittänyt seuraavat henkilöt korkeimman hallinto-oikeuden määräaikaisen oikeusneuvoksen virkoihin ajalle 1.1.2017 − 30.6.2017:

5.12.2016
»

Viranomaiset lähettävät osan kirjeistään edelleen postitse ainakin siihen saakka, kunnes mahdollinen sähköisen postilaatikon käyttämistä koskeva velvollisuus tulee voimaan. Kirjeet lähetettäneen jatkossakin yleispalvelukirjeinä. Korkein hallinto-oikeus huomauttaa, että hallituksen esitysluonnoksessa postilain muuttamiseksi ei ole otettu huomioon, mikä vaikutus viranomaistoimintaan on sillä, että postinkulku kestäisi lähes viikon.

30.11.2016
»

Korkein hallinto-oikeus on tänään antanut kaksi vuosikirjapäätöstä, jotka koskevat kansainvälisen suojelun myöntämistä Irakin Bagdadista kotoisin oleville henkilöille.

25.11.2016
»

Valtioneuvosto päätti 26.5.2016, että Rääkkylän kunta yhdistyy Kiteen kaupunkiin vuoden 2017 alussa. Rääkkylän kunta on taloudellisen tilanteensa takia ollut niin sanottu kriisikunta. Tästä syystä valtioneuvosto on ollut toimivaltainen päättämään kuntien yhdistymisestä, vaikka Rääkkylän kunnan valtuusto oli vastustanut yhdistymistä. Kuntarakennelain mukaan yhdistymisestä päättäminen valtuuston vastustaessa edellyttää kuitenkin muun ohella sitä, että muutos on välttämätön kriisikunnan asukkaiden lakisääteisten palvelujen turvaamiseksi.

23.11.2016
»

Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoi, että anniskelulupa voitiin peruuttaa verotarkastuksessa havaitun ohimyynnin perusteella, vaikka luvanhaltija oli myöhemmin maksanut tarkastuskertomuksen perusteella sille määrätyt verot eikä luvanhaltijalla ollut luvan peruuttamista koskevan päätöksen tekohetkellä verovelkaa. KHO kumosi Hämeenlinnan hallinto-oikeuden päätöksen asiassa.

15.11.2016
»

Korkein hallinto-oikeus (KHO) katsoi, että tuloverolain eläketulon lisäveroa koskevien säännösten soveltaminen ei ollut Suomen perustuslain 106 §:ssä tarkoitetulla tavalla ilmeisessä ristiriidassa perustuslain kanssa. Näin ollen KHO pysytti asiassa Helsingin hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen.

14.11.2016
»

Televisio- ja radiotoiminnasta annetun lain mukaan toimituksellinen aineisto ja mainonta on tv-lähetyksissä erotettava selvästi toisistaan katkotunnuksella. Mainosten osuus yhtä tasatuntien välistä tuntia kohti ei saa ylittää 12 minuuttia.

9.11.2016
»

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausuntonsa hallituksen esitysluonnoksesta, joka koskee sekä maakuntauudistusta että sosiaali- ja terveydenhoidon järjestämisuudistusta. Kysymys on mittaluokaltaan ainutlaatuisesta hankkeesta, jolla on syvällisiä vaikutuksia niin uudistuksen toteutusvaiheessa kuin myöhemminkin.

3.10.2016
»

Korkein hallinto-oikeus on varautunut turvapaikka-asioissa hallinto-oikeuden päätöksistä tehtävien valitusten määrän nopeaan kasvuun. Syyskuun loppuun mennessä KHO:een oli jätetty yhteensä 504 turvapaikkapäätöstä koskevaa valituslupahakemusta, kun viime vuoden vastaavana aikana määrä oli 258. Valituslupahakemusten määrän arvioidaan loppuvuotta kohden entisestään kasvavan.

6.9.2016
»

Sote- ja maakuntauudistukset merkitsevät Suomen itsenäisyyden ajan syvintä julkishallinnon ja julkisen vallan puitteiden ja rakenteiden muutosta. Tällä hetkellä näyttää siltä, että nämä muutokset tulevat tapahtumaan perustuslakia muuttamatta.

16.8.2016
»

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausunnot oikeusministeriölle lastensuojelulain muuttamisesta ja ympäristöministeriölle maankäyttö- ja rakennuslain muuttamisesta.

29.7.2016
»

Korkein hallinto-oikeus on tänään antamillaan päätöksillä kumonnut Viestintäviraston neljälle niin kutsutun huomattavan markkinavoiman (HMV) teleyritykselle antamat tilaajayhteystuotteiden enimmäishinnoittelua koskevat valvontapäätökset.

26.7.2016
»

Korkein hallinto-oikeus (KHO) ratkaisi tammi-kesäkuussa 2686 asiaa, mikä on 41 prosenttia enemmän kuin viime vuoden vastaavana aikana. Kesäkuun lopussa KHO:ssa oli vireillä 3438 asiaa eli kymmenen prosenttia vähemmän kuin viime vuoden kesäkuun lopussa, vaikka KHO:een tulevien asioiden määrä on kasvanut.

1.7.2016
»

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa (KHO) on ollut käsiteltävänä yhdentoista määräaikaisissa virkasuhteissa Niuvanniemen sairaalassa mielisairaanhoitajana työskennelleen henkilön korvausvaatimukset. Vaatimusten mukaan määräaikaisia virkasuhteita on käytetty ilman lainmukaista perustetta.

28.6.2016
»

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ratkaissut liechtensteinilaiseen pankkiin perustetun säätiön edunsaajan verotusta koskeva valituksen. KHO pysytti asiassa hallinto-oikeuden päätöksen lopputuloksen eikä muuttanut toimitettuja verotuksia, joissa henkilön tulot ja varallisuus oli muun selvityksen puuttuessa arvioitu.

3.6.2016
»

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi muutoksitta Pohjois-Suomen hallinto-oikeuden päätöksen kumota menettelyvirheen perusteella Kittilän kunnanvaltuuston päätös kunnanjohtaja Anna Mäkelän irtisanomisesta.

31.5.2016
»

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen on saapunut 13 valitusta Vaasan hallinto-oikeuden Terrafame Oy:n Talvivaaran kaivoksen ympäristönsuojelu- ja vesitalousasioissa 28.4.2016 antamista neljästä päätöksestä. Valitusaika päättyi 30.5.2016.

19.5.2016
»

Korkein hallinto-oikeus (KHO) on ratkaissut kaksi kansainvälistä korkovähennysoikeutta koskevaa valitusta. KHO katsoi kummassakin tapauksessa, että kansainvälisen konsernin Suomeen perustetun sivuliikkeen ulkomaiselle konserniyhtiölle maksamat korkokulut eivät olleet sivuliikkeen verotuksessa vähennyskelpoisia. Näin ollen KHO piti antamissaan vuosikirjapäätöksissä voimassa molemmissa tapauksissa Helsingin hallinto-oikeuden tekemät ratkaisut.

28.4.2016
»

Korkein hallinto-oikeus tekee katselmuksia silloin, kun se vireillä olevan asian selvittämisen kannalta katsotaan tarpeelliseksi.

20.4.2016
»

Korkein hallinto-oikeus korosti, että Unkariin palauttamista koskeva tilanne saattaa olla arvioitavissa toisin sikäli kuin etenkin Serbiaa turvallisena maana koskevaan kysymykseen tulee uutta selvitystä Unkarin turvapaikkalainsäädännön soveltamiskäytännön muuttamisen tai Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen ratkaisujen myötä taikka muulla tavoin.

13.4.2016
»

Korkeimman hallinto-oikeuden vuosikertomus sisältää tiiviin katsauksen vuoden 2015 oikeudellisesti merkittävimpiin ja eniten julkisuutta saaneisiin asioihin.

8.4.2016
»

Lapsen oikeusturvasta lapsiasiavaltuutetun vuosikirjan 2016 julkistamistilaisuudessa puhunut korkeimman hallinto-oikeuden presidentti Pekka Vihervuori sanoo lapsen oikeuksien tunnistamisen ja tunnustamisen lainsäädännössä ja päätöksenteossa heijastavan yhteiskunnan ja oikeusvaltion kehitystasoa.

8.4.2016
»

Korkein hallinto-oikeus on antanut lausunnon valtiovarainministeriölle luonnoksesta hallituksen esitykseksi valtion virkamieslain muuttamisesta.

11.3.2016
»

Korkein hallinto-oikeus antaa vuosittain ministeriöille lukuisia lausuntoja erilaisista hallintolainkäyttöön liittyvistä lainsäädäntöhankkeista.

4.3.2016
»

Suomeen tuli viime vuonna yli 30 000 turvapaikanhakijaa. Heillä on oikeus hakea muutosta Maahanmuuttoviraston päätökseen viime kädessä korkeimmasta hallinto-oikeudesta.

19.2.2016
»

Tasavallan presidentti päätti 19.2.2016 seuraavista korkeinta hallinto-oikeutta koskevista nimityksistä:

19.2.2016
»

Korkein hallinto-oikeus tekee tarvittaessa katselmuksia yhteiskunnallisesti, kulttuurisesti ja luonnonsuojelullisesti tärkeissä asioissa. Katselmuksessa oikeuden jäsenet pystyvät paikan päällä arvioimaan ja tekemään havaintoja esimerkiksi maisemasta, luonnonesiintymistä tai rakennuksista. Tarkoitus on, että oikeus saa mahdollisimman kattavan näkemyksen päätöksenteon tueksi. Korkeimman hallinto-oikeuden käsittely on pääasiassa kirjallista.

10.2.2016
»

Korkein hallinto-oikeus järjesti tänään suullisen käsittelyn asiassa, jossa oli kysymys virkamiehen irtisanomisesta. Osapuolten lisäksi korkein hallinto-oikeus kuuli seitsemää todistajaa.

2.2.2016
»

Oikeusvaltio ja lainalaisesti toimiva julkinen valta eivät välttämättä enää ole itsestäänselvyyksiä edes täällä niiden perinteisillä tyyssijoilla. Maailma on muuttunut ja yhteiskunnan rakenteet eivät enää ole niin järkkymättömiä kuin aikaisemmin. Esimerkiksi sote-uudistus on valtava haaste lainvalmistelulle ja aikanaan lainsäädäntöä soveltaville tuomioistuimille.

18.1.2016
»

Turvapaikka-asiat ja muu kansainvälinen suojelu työllistävät korkeinta hallinto-oikeutta kuluvana vuonna.

14.1.2016
»

K. J Ståhlbergin säätiö eli säätiön hallituksen puheenjohtaja presidentti Pekka Hallberg luovutti korkeimmalle hallinto-oikeudelle ensimmäisestä Suomen tasavallan presidentistä K. J. Ståhlbergista lyöttämänsä taidemitalin numeroidun kappaleen 12.1.2016.

13.1.2016
»

Sámedikki stivrras ii leat doaibmaváldi váldit mearrideapmái ášši ja ja riektegažaldagaid, maid alimus hálddahusriekti leat juo mearridan láhkafámolaččat.

13.1.2016
»

Saamelaiskäräjien hallituksella ei ole toimivaltaa ottaa ratkaistavakseen asiaa ja oikeuskysymyksiä, jotka korkein hallinto-oikeus on jo lainvoimaisesti ratkaissut.

12.1.2016
»

Korkeimmassa hallinto-oikeudessa vuosittain vireille tulevista noin 4000 valituksesta ja muusta muutoksenhausta valtaosa on yksityishenkilöiden, yhtiöiden ja muiden yhteisöjen tekemiä.

12.1.2016
»

Korkeimpaan hallinto-oikeuteen pääasiassa alueellisista hallinto-oikeuksista saapuneiden valitusten määrä on ollut vuosittain lievässä kasvussa. Viime vuonna valituksia, valituslupahakemuksia, purkuja ja muita hakemuksia tuli yhteensä 4319.

28.12.2015
»

Oikeudenkäyntimaksut nousevat ja niiden määräytymisperusteet muuttuvat vuoden 2016 alusta. Korkeimmassa hallinto-oikeudessa maksu nousee 500 euroon. Jatkossa oikeudenkäyntimaksu on saman suuruinen sekä valituslupa- että valitusasioissa.

17.12.2015
»

Tasavallan presidentti päätti 17.12.2015 seuraavat korkeinta hallinto-oikeutta koskevat nimitysasiat:

17.11.2015
»

Hallituksen lakiesitysten tekstin täytyy olla lyhyttä ja tiivistä, ja niiden sisällön selkeää. Korkein hallinto-oikeus korostaa oikeusministeriölle antamassaan lausunnossa, että valtioneuvoston on tehtävä jatkuvasti työtä hallitusten esitysten rakenteen ja kielen kehittämiseksi. Näin taataan myös lainsäädännön laatu ja ihmisten oikeusturva. Lakiesityksillä on olennainen merkitys säätämisvaiheen lisäksi myös tulevaisuudessa tapahtuvalle lakien soveltamiselle.

22.10.2015
»

EU:n uudet julkisia hankintoja koskevat direktiivit tulevat sovellettavaksi ensi vuonna. Myös Suomen hankintalainsäädäntö uudistuu ja yksinkertaistuu muun ohella tämän vuoksi.

30.9.2015
»

Sámediggeválggat dollojuvvojit 7.9. – 4.10.2015.

30.9.2015
»

Alimus hálddahusriektái bohte áigemearis 24.8. – 17.9.2015 oktiibuot 182 váidalusa, mat čuhce sámedikki stivrra mearrádussii orrut dohkketkeahttá váidaleddjiid jagi 2015 válgalogahallamii. Alimus hálddahusriekti dohkkehii váidalusain 93.

30.9.2015
»

Korkein hallinto-oikeus hyväksyi noin puolet saamelaiskäräjien vaaliluetteloon kohdistuneista valituksista.

25.9.2015
»

Alimus hálddahusriekti addá gaskavahku 30.9.2015 áigge mearrádusaidis váidalusaide ja burginohcamušaide, mat čuhcet sámedikki stivrra válgalogahallama mearrádusaide.

25.9.2015
»

Korkein hallinto-oikeus antaa keskiviikon 30.9. 2015 aikana päätöksensä valituksiin ja purkuhakemuksiin, jotka kohdistuvat saamelaiskäräjien hallituksen vaaliluetteloa koskeviin päätöksiin.

10.9.2015
»

Korkein hallinto-oikeus pitää sinällään tärkeänä, että tuomioistuinten tehtäviä, organisaatiorakenteita, hallintoa ja tuomareiden asemaa arvioidaan aika ajoin uudelleen. Nyt lausunnon kohteena sisältyvään ehdotukseen uudeksi tuomioistuinlaiksi ja tuomareiden koulutusta koskevaan mietintöön sisältyy kuitenkin useita ongelmakohtia. Korkein hallinto-oikeus viittaa hallintoneuvos Eija Siitarin hallituksen esitysluonnoksesta jättämään eriävään lausumaan sekä nostaa erityisesti esille seuraavat kohdat:

9.9.2015
»

Korkein hallinto-oikeus on tehnyt valtioneuvostolle esityksen lainsäädäntötoimeen ryhtymisestä. KHO esittää, että korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 6 §:ää pikaisesti muutetaan siten, että ulkomaalaislain 6 luvussa tarkoitettuja turvapaikkaa ja kansainvälistä suojelua koskevat valituslupahakemukset voitaisiin ratkaista KHO:ssa kahden jäsenen kokoonpanossa nykyisen kolmen jäsenen sijaan, jos hakemus yksimielisesti hylätään. Mikäli valituslupahakemusta ei hylätä, asia siirretään laajempaan kokoonpanoon.

26.8.2015
»

Pohjoismaiden korkeimpien oikeuksien ja korkeimpien hallinto-oikeuksien presidentit kokoontuvat Naantalissa 26.-28.8. pidettävään yhteiseen kokoukseen.

25.8.2015
»

Alimus hálddahusriekti lea 25.8.2015 registreren vuosttaš váidalusaid Sámedikki stivrra mearrádusain válgalogahallamii ohcalan olbmuid njulgengáibádusaide.

25.8.2015
»

Korkein hallinto-oikeus on kirjannut ensimmäiset valitukset Saamelaiskäräjien hallituksen päätöksistä vaaliluetteloon hakeutuneiden oikaisuvaatimuksiin.

Julkaistu 12.1.2018