Lyhyet ratkaisuselosteet

Korkein hallinto-oikeus julkaisee sivustollaan vuosikirjapäätösten ohella lyhyitä ratkaisuselosteita joukosta muitakin päätöksiä näiden oikeudellisen merkityksen perusteella.

Uusimmat lyhyet ratkaisuselosteet ovat avainsanoineen alla ja vuodesta 2013 listauksena sivun vasemmalla palstalla (mobiiliversiossa plussan takana), aiemmat päätökset ovat sivun oikealla palstalla Finlex-linkkeinä (mobiiliversiossa sivun lopussa).

19.2.2018
Kunnallisasia – Hallintoriita – Varoitus – Negatiivinen vahvistuskanne
1.2.2018
Huostaanotto – Huostaanoton edellytysten täyttyminen – Perheväkivalta – Perheväkivallan uhka – Rikosoikeudellinen arviointi – Sijaishuolto – Sijaishuoltopaikka – Kulttuuritaustan huomioon ottaminen – Sosiaalitoimen positiivinen toimimisvelvollisuus
31.1.2018
Taksilupa – Yhteiskäsittely – Ensiluvan hakija ‒ Kommandiittiyhtiö ‒ Äänetön yhtiömies ‒ Osakkaan henkilökohtainen taksilupa
29.1.2018
Lastensuojelu – Taloudellinen tuki – Asumisolojen puutteellisuus – Valitusoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen – Lapsi- ja perhekohtainen lastensuojelu – Asiantuntijajäsen
19.1.2018
Ulkomaalaisasia – Uusi määräaikainen oleskelulupa – Jatkolupa – Tilapäinen oleskelulupa – Jatkuva oleskelulupa – Maasta poistumisen estyminen
17.1.2018
Omaishoidon tuki – Omaishoidon tuen lopettaminen – Hallintovalitus vai hallintoriita-asia – Valituslupa
4.1.2018
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Asunto-osakeyhtiön osakkeenomistaja – Asunto-osakeyhtiön asukas – Valitusoikeus – Välittömät vaikutukset – Asunto-osakeyhtiön päätöksentekomenettely
29.12.2017
Ulkomaalaisasia – Suojelupoliisin lausunto – Työntekijän oleskelulupa – Asianosaisjulkisuus – Yleinen järjestys ja turvallisuus – Hallinto-oikeuden tutkimisvelvollisuus
29.12.2017
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Turvapaikka – Toissijainen suojelu – Turvapaikkahakemuksen tutkinta – Riskiarvio – Uhka yksityishenkilön taholta – Afganistan
28.12.2017
Ulkomaalaisasia – Turvapaikanhakija – Oleskelulupa perhesiteen perusteella – Matkustusasiakirja oleskeluluvan myöntämisen edellytyksenä
27.12.2017
Viranomaisen päätös vahingonkorvausasiassa – Valitusosoitus – Hallinto-oikeuden päätös jättää yksityisen tekemä valitus tutkimatta – Viranomaisen valitusoikeus hallinto-oikeuden päätöksestä
27.12.2017
Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytys – Poikkeaminen – Kieliopinnot – Opettajan todistus – Työkokeilu
22.12.2017
Luonnonsuojelu – Täytäntöönpanoa koskeva määräys – Metsänhakkuun kieltäminen
22.12.2017
Julkinen hankinta – Puitejärjestely – Puitesopimus – Hankintasopimus – Hankintapäätöksen täytäntöönpanosta pidättäytyminen – Hyvitysmaksun määräämättä jättäminen
22.12.2017
Virkamiesasia – Rajavartiolaitos – Siirtäminen toiseen tehtävään – Vaativuusluokaltaan alempi tehtävä
21.12.2017
Ahvenanmaa – Ympäristölupa – Lupaviranomainen – Lupalautakunta – Kokoonpano – Lakimiesjäsen – Kalankasvatus
20.12.2017
Ulkomaalaisasia – Turvapaikka – Kansainvälisen suojelu – Sur place -tilanne – Luopuminen islamista – Kristinuskoon kääntyminen – Poliittinen mielipide – Aiemmat vainokokemukset – Turvapaikkaperusteiden kumulatiivisuus – Ajankohtainen maatieto – Iran
15.12.2017
Yliopiston päätös – Opiskeluoikeuden jatkaminen – Opiskeluoikeuden menettäminen – Valituskielto – Yhdenvertaisuuslaki – Yhdenvertaisuusvaltuutetun kuuleminen
29.11.2017
Toimeentulotuki – Täydentävä toimeentulotuki – Pitkäaikainen toimeentulotuki – Pitkäaikainen sairaus – Erityisruokavalio – Keliakia
28.11.2017
Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytyksestä poikkeaminen – Luku- ja kirjoitustaidottomuus – Suomen kielen opettajan todistus – Hakijan opettaja
27.11.2017
Ampuma-ase – Väliaikainen haltuunotto – Väliaikaisen haltuunoton kesto – Haltuunoton jatkaminen – Uusi haltuunottopäätös edellisen voimassaolon päätyttyä
21.11.2017
Vesitalousasia – Lopputarkastus – Sovellettava laki – Jälkivalvonta – Uusi vesilaki – Voimaantulo
20.11.2017
Kunnallinen viranhaltija – Palkkaa vastaava korvaus – Oma irtisanoutuminen
17.11.2017
Lastensuojelu – Sijaishuoltopaikan muuttaminen – Huostassapidon lopettaminen – Lapsen sijoittaminen huostaanotettuna kotiin
9.11.2017
Löytötavara – Laitoslöytö – Löytötavaratoimisto – Löytötavaroiden omistajilta perittävät korvaukset – Toimitusmaksu – Ilmoitusmaksu – Korvaus säilytyskustannuksista – Arvonlisävero – Uhkasakko
2.11.2017
Jäteasia – Päätöksen valituskelpoisuus – Periaatepäätös – Tietojen toimittaminen – Sähköinen muoto – Jätteen kuljettaja
30.10.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Suunnittelutarveratkaisu – Tuulivoimarakentaminen – Kaavallisen suunnittelun tarve – Valitusoikeus – Hallintovalitus – Kunnallisvalitus
30.10.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Rakennus – Tuulivoimala – Sijainnin muuttaminen – Hallintotuomioistuimen toimivalta – Hallintopäätös – Päätöksen muuttaminen – Kunnan rakennusvalvontaviranomaisen toimivalta
27.10.2017
Päätöksen tiedoksianto – Yhteinen päätös – Todisteellinen tiedoksianto – Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen
25.10.2017
Patentti – Selityksen selvyys – Keksinnöllisyys – Alan ammattilaisen päättelykyky
25.10.2017
Hallinto-oikeuden päätös – Tiedoksianto kunnalle – Saantitodistusmenettely – Valitusajan alkaminen – Valituslupahakemus – Tutkimatta jättäminen
19.10.2017
Virkamies – Rajavartiosto – Toimistoupseeri – Irtisanominen – Virantoimituksesta pidättäminen – Suullinen käsittely
12.10.2017
Kansalaisuusasia – Henkilöllisyys – Henkilöllisyyden luottava selvittäminen – Kokonaisharkinta – Luotettava asiakirjanäyttö – Väärennettyjen asiakirjojen esittäminen
5.10.2017
Ulkomaalaisasia – Vastuunmäärittämisasetus (ns. Dublin III) – Hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio – Harkintavaltalauseke – Kokonaisharkinta
4.10.2017
Kunnallisvalitus – Viranhaltijapäätös – Kunnallinen viranhaltija – Virkavaali – Toimivalta toistaiseksi voimassa olevaan virkasuhteeseen ottamisessa – Toimivallan ylitys – Menettelyvirhe – Virheen korjaaminen – Virkasuhteeseen ottaminen määräajaksi – Asianosaisuus
27.9.2017
Ulkomaalaisasia – Vastuunmäärittämisasetus (ns. Dublin III) – Hakemuksen käsittelystä vastuussa oleva jäsenvaltio – 12 kuukauden määräaika – Vastaanottopyyntö
25.9.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Valituslupa – Uhkasakon alentaminen
13.9.2017
Valmisteverotus – Maahantuonti jäsenvaltiosta – Oma käyttö – Kaupallinen tarkoitus – Tuontirajoitus – Nuuska
13.9.2017
Jätelaki – Roskaamiskielto – Ympäristönsuojelulaki – Maaperän pilaamiskielto – Hallintopakko – Sovellettava laki
11.9.2017
Asiakirjajulkisuus – Asian saattaminen viranomaisen ratkaistavaksi – Oikaisuvaatimusmenettely – Julkisuuslaki – Hallintolaki – Toissijaisuus
11.9.2017
Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytyksestä poikkeaminen – Luku- ja kirjoitustaidottomuus – Palautuspäätöksen valituskelpoisuus – Uusi selvitys – Maahanmuuttovirasto
7.9.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Päätöksen valituskelpoisuus – Ilmoitus poliisiviranomaiselle
18.8.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Ahvenanmaa – Valtakunnan toimivalta lainkäyttöön liittyvässä asiassa – Julkipano – Tiedoksisaaminen – Valitusaika
18.8.2017
Jätelaki – Yhdyskuntajäte – Koulutustoiminta – Velvollisuus luovuttaa jäte kunnan järjestämään jätehuoltoon – Poikkeamisen edellytykset – Selvitysvelvollisuus
18.8.2017
Postitoiminta – Yleispalvelu – Postipakettipalvelut – Täytäntöönpanomääräys – Päätöksen kumoaminen – Määräys noudattaa kumottua päätöstä – Postilaki – Postidirektiivi – Direktiivin tulkintavaikutus
17.8.2017
Ulkomaalaisasia – Menetetyn määräajan palauttaminen – Oikeusavustajan palkkio – Palkkiovaatimuksen hylkääminen – Selvästi perusteeton muutoksenhakemus
17.8.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Yleiskaava – Kaavamääräys – Rakentamisrajoitus – Kohtuuttomuus – Tuulivoima – Melualue – Selvitykset
17.8.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Tuulivoimayleiskaava – Valmistelu – Kaavan vireilletulo – Osallistumis- ja arviointisuunnitelma – Esteellisyys
11.8.2017
Ympäristönsuojelulaki – Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen – Viranomaisen valitusoikeus – Muu perusteltu syy – Meluilmoituksen johdosta annettu päätös
11.8.2017
Hallintotuomioistuin – Kielilaki – Hallintopäätöksen kieli – Lainkäyttöpäätöksen kieli – Hallintopäätöksen muuttaminen – Lupamääräys
7.7.2017
Lastensuojelu – Huostaanotto – Sijaishuoltoon sijoittaminen – Sijaishuoltopaikka
6.7.2017
Ulkomaalaisasia – Oikeusapu – Asiakohtainen palkkio – Pakolaisaseman lakkauttaminen
5.7.2017
Mielenterveysasia – Hallinto-oikeuden asiantuntijajäsen – Esteellisyys – Asiantuntija­jäsenen ulkopuolisena lääkärinä aikaisemmin antama lausunto
30.6.2017
Adoptiolautakunta – Adoptioluvan peruuttaminen – Adoptionhakijan olosuhteissa tapahtunut olennainen muutos – Hallinto-oikeus – Tuomionvoiva kokoonpano – Asiantuntijajäsen
15.6.2017
Kehitysvammaisten erityishuolto – Muutoksenhaun muuttuminen valitusluvanvaraiseksi – Lainmuutoksen voimaantulo – Hallinto-oikeuden päätöksen antaminen lain voimaantulon jälkeen
13.6.2017
Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Rikos – Mielenterveys – Psykiatrinen hoito tahdosta riippumatta
8.6.2017
Kehitysvammaisten erityishuolto – Erityishuollon johtoryhmä – Sosiaalihuollon toimeenpanosta kunnassa vastaava monijäseninen toimielin – Sosiaalilautakunta – Toimivallan siirtäminen viranhaltijalle – Valitusoikeus – Puhevallan käyttäminen toimielimen puolesta
2.6.2017
Hallintoriita-asia – Kiireellisesti sijoitetun lapsen kotilomat – Ylläpidosta ja kuljetuksista aiheutuneet kustannukset huoltajina oleville isovanhemmille
1.6.2017
Arvonlisävero – Maahantuonti – Vähennysoikeus – Tullivaraston pitäjä – Tullivalvonnasta sääntöjen vastaisesti poistuneet tavarat
24.5.2017
Ampuma-aseasia – Hallussapitolupa – Aiempi rinnakkaislupa – Lupaharkinta
22.5.2017
Kansalaisuusasia – Julkisoikeudellinen maksuvelvoite – Perusteettomasti myönnetty toimeentulotuki – Rikokseen perustuva vahingonkorvausvelka
3.4.2017
Kunnallisvalitus – Vuorotteluvapaan sijaisen valinta – Hallinto-oikeuden selvittämisvelvollisuus
31.3.2017
Lahjaverotus – Verohallinnon ennakkoratkaisu – Muuttuneet olosuhteet – Oikeussuojan tarve – Tutkimatta jättäminen
13.3.2017
Vammaispalvelu – Vaikeavammaisen kuljetuspalvelu – Toiminnallinen lähikunta – Opintoihin liittyvät matkat – Matkan pituus
10.3.2017
Valtion virkamies – Koeaika – Koeajan määräämisen edellytykset – Nimittäminen uuteen virkasuhteeseen saman työnantajan palveluksessa – Tehtävien samuus tai samankaltaisuus
7.3.2017
Kaivostoiminta – Pidennetyn ajan myöntäminen kaivostyöhön ryhtymistä varten – Sovellettava laki – Voimassa oleva kaivoslaki – Kumottu kaivoslaki
3.3.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Maakuntakaava – Turvetuotanto – Luonnonarvojen selvittäminen – Maakuntakaavan ohjausvaikutus – Ympäristölupaharkinta
2.3.2017
Henkilökohtaisen tulon verotus – Korvaus oikeudenkäyntikuluista – Korvaus asianosaisen työstä – Ansiotulo vai verovapaa vahingonkorvaus
16.2.2017
Maankäyttö ja rakentaminen – Maakuntakaava – Vahvistamismenettely ja muutoksenhaku – Siirtymäsäännösten tulkinta – Ympäristöministeriö – Hallinto-oikeus
14.2.2017
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Opiskelu – Tohtorin tutkinto – Opintojen edistyminen – Opintosuoritukset – Asian selvittäminen
30.1.2017
Sosiaalihuoltolaki – Sosiaalipalvelu – Kotipalvelu – Siivouspalvelu – Valitus- vai valituslupa-asia – Valituksen jättäminen hallinto-oikeudessa tutkimatta
17.1.2017
Työsuojelu – Tilaajavastuulaki – Laiminlyöntimaksu – Tilaajan selvitysvelvollisuus – Asiakirjan aitous
5.1.2017
Menetetyn määräajan palauttaminen – Hakemus – Valitus hallinto-oikeuteen
29.12.2016
Oikeusapu – Muutoksenhakuoikeus – Oikeussuojan tarve – Puhevalta – Avustajan palkkio
29.12.2016
Hallintopäätöksen voimaantulo muutoksenhausta huolimatta – Täytäntöönpanon kieltämistä koskevasta vaatimuksesta lausuminen hallinto-oikeudessa
29.12.2016
Pysäköintivirhemaksu – Pysäköintikiekko – Vammaisen pysäköintilupa – Valokopio
16.12.2016
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Ilmeisen perusteeton hakemus – Hallinto-oikeuden päätösvaltaisuus
14.12.2016
Varainsiirtovero – Rakennus – Kiinteistön käyttöä pysyvästi palveleva rakennus – Siirrettävä moduulirakennus – Koulun väistötila
9.12.2016
Ulkomaalaisasia – Tiedoksianto – Ilmoitusvelvollisuus – Valitusajan alkaminen – Menetetyn määräajan palauttaminen
30.11.2016
Julkinen hankinta – Seuraamuksen määrääminen – Tietyn tarjoajan valitsemiseen velvoittaminen – Markkinaoikeuden toimivalta
22.11.2016
Ulkomaalaisasia – Pakolaisaseman lakkauttaminen – Uuden passin hankkiminen – Olemassa olevan passin käyttäminen
14.11.2016
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Terveyden- ja sairaanhoitopalvelu – Tavaran myynti – Jalkaterapeutin valmistamat erikoistukipohjalliset
14.11.2016
Kunnallisasia – Otto-oikeus – Otto-oikeuden käyttäminen – Kaupunginhallituksen puheenjohtaja – Sähköpostiviesti
8.11.2016
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Etiopia – Oromo – Uusi maatieto – Uusi selvitys
7.11.2016
Väestötietojärjestelmä ­– Turvakielto – Edellytykset – Menettely – Esikysymys – Lähestymiskielto
7.11.2016
Ulkomaalaisasia – Oikeusapu – Asiakohtainen palkkio – Pelkästään oleskelulupaa koskeva muutoksenhaku – Kansainvälistä suojelua koskeva asia
25.10.2016
Elinkeinotulon verotus – Luovutus – Sale-and-leaseback -järjestely – Kirjanpitosidonnaisuus
20.10.2016
Ulkomaalaisasia – Kansainvälinen suojelu – Oikeusapu – Asiakohtainen palkkio
18.10.2016
Kunnallisasia – Yksityistietoimituksen käynnistäminen – Päätöksen valituskelpoisuus – Oikaisuvaatimus – Valmistelu
29.9.2016
Taksilupa – Taksiluvan luovuttaminen – Liikenteestä vastaavan henkilön vaihtaminen – Selvitysvelvollisuus
29.9.2016
Kansalaisuusasia – Nuhteettomuusedellytys – Odotusaika – Lisäodotusaika – Maahanmuuttoviraston ohje
19.9.2016
Julkinen hankinta – Hankintamenettelyn keskeyttäminen – Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen
19.9.2016
Vammaispalvelu – Palveluasuminen – Henkilökohtainen apu – Ikääntyminen – Vammaispalvelulaki – Sosiaalihuoltolaki
13.9.2016
Asiakirjajulkisuus – Verotarkastus – Muistiinpanot – Viranomaisen asiakirja
12.9.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Suojaviheralue – Alueen varaaminen valtion tarpeisiin
30.8.2016
Verotusmenettely – Verohallinnon päätös – Vertailutietotarkastus – Valituskelpoisuus
25.8.2016
Vesihuolto – Kiinteistö – Liittämisvelvollisuus – Vapautus liittämisvelvollisuudesta – Määräaika
23.8.2016
Oikeusapu – Muu kuin tuomioistuinasia – Ratkaisupyyntö – Tulkkaus- ja käännöskulut – Tutkiminen
22.8.2016
Lastensuojelu – Huostaanotto ja sijaishuoltoon sijoittaminen – Lastensuojelulain 43 § – Toimivalta huostaanottoa ja siihen liittyvää sijaishuoltoon sijoittamista koskevassa asiassa – Lapsen huoltaja vastustaa huostaanottoa ja sijaishuoltoon sijoittamista hallinto-oikeudessa
22.8.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Tuulivoima – Rakennuslupa – Esteellisyys – Korvaus haitasta – Sopimus – Puolueettomuuden vaarantuminen
19.8.2016
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Terveyden- ja sairaanhoito – Terveydenhuollon ajanvarauspalvelut
19.8.2016
Kansalaisuusasia – Henkilöllisyys – Henkilöllisyyden luotettava selvittäminen – Väestötietojärjestelmästä ilmenevä henkilöllisyys – 10 vuoden aika
17.8.2016
Kansalaisuusasia – Kielitaitoedellytys – Poikkeaminen – Terveydentila – Muu erittäin painava syy – Hallinto-oikeudelle esitetty uusi peruste
16.8.2016
Henkilökohtaisen tulon verotus – Peitelty osinko – Veropetos – Veronkorotus – Ne bis in idem – Sama teko
13.7.2016
Ulkomaalaisasia ‒ Turvapaikka ‒ Toissijainen suojeluasema ‒ Turvallinen turvapaikkamaa ‒ Ilmeisen perusteeton hakemus ‒ Palautuskielto ‒ Italia
23.6.2016
Ennakkoperintä – Ennakonpidätys – Korotus – Ennen 1.1.2010 maksettu palkka – 1.1.2010 jälkeen toimitettu maksuunpano – Sovellettava laki – Voimaantulosäännös
20.6.2016
Liikenteen turvallisuusvirasto – Trafi – Ajoneuvoliikennerekisteri – Haltija – Osamaksukauppa – Hallinnan päättyminen
13.6.2016
Palkkatukiasia – Valtionavustus – Sovellettava lainsäädäntö – Muutoksenhaku – Valituslupa
2.6.2016
Tilaajavastuulaki – Laiminlyöntimaksun suuruus – Sovellettava säännös
26.5.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheside – Toimivaltainen hallinto-oikeus – Valitusoikeus
19.5.2016
Kehitysvammaisten erityishuolto – Autetun asumisen muuttaminen ohjatuksi asumiseksi – Erityishuolto-ohjelma – Muutoksenhaku kunnallisen viranhaltijan päätökseen – Aluehallintovirasto muutoksenhakuviranomaisena
10.5.2016
Ampuma-ase – Hallussapitoluvan peruuttaminen – Elämäntapa tai käyttäytyminen – Eläintenpito – Yleinen elämänhallinta
4.5.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Valitusosoitus – Valituslupa – Suora valitus – Kumottu päätös – Hylätty valitus – Eri rakennelmat – Toimenpidelupa
4.5.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennusvalvonta – Valituslupa – Päätöksen muuttaminen
3.5.2016
Passiasia – Passin myöntämisen este – Rikostuomio – Ammatin harjoittaminen – Kaksoisrangaistavuuden kielto – Ne bis in idem
29.4.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuskielto yleiskaavan laatimista varten – Rakennuskiellon jatkaminen
29.4.2016
Ampuma-ase – Hallussapitoluvan peruuttaminen – Ampuma-aserikkomus – Huolellisuusvelvoitteen vastainen säilyttäminen
26.4.2016
Ampuma-ase – Hallussapitolupa – Luvan peruuttaminen – Törkeä rattijuopumus – Rangaistus – Ehdollinen vankeus – Mönkijä
22.4.2016
Luovuttamispyyntö – Oikeusministeriön päätös – Rikoksen johdosta tapahtuva luovuttaminen
20.4.2016
Arvonlisävero – Yleinen vähennysoikeus – Yksityiskulutus – Työntekijän veroilmoituksen laatiminen työnantajan toimesta
20.4.2016
Ennakkoperintä – Ennakonpidätys ja työnantajan sosiaaliturvamaksu – Veronalainen ansiotulo – Elantomeno – Työntekijän veroilmoituksen laatiminen työnantajan toimesta – Verontasauspolitiikka – Nettopalkka
19.4.2016
Ulkomaalaisasia – Oleskelulupa – Perheenyhdistäminen – Avioliitto – Maahantuloa tai maassa oleskelua koskevien säännösten kiertäminen – Perhesiteen katkeaminen – Kokonaisharkinta
8.4.2016
Väestötietoasia – Väestötietomerkintä – Isyyttä koskeva merkintä – Kuuleminen
23.3.2016
Asiakirjajulkisuus – Liikesalaisuus – Tekesin rahoitus – Diaarimerkintä
23.3.2016
Asiakirjajulkisuus – Liikesalaisuus – Tekesin rahoitus
22.3.2016
Valtionavustus – Takaisinperintä – Takaisinperinnän kohdistaminen – Kuntayhtymä – Oppisopimuskoulutus
10.3.2016
Ympäristölupa – Turkistarha – Toiminnan laajentaminen – Luvan raukeaminen osittain
10.3.2016
Sähköinen asiointi – Myöhästynyt valitus – Tutkimatta jättäminen
9.3.2016
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Factoringtoiminta – Saatavien perintäpalkkio – Arvonlisäveron soveltamisala – Vastike – Veron peruste
3.3.2016
Ympäristölupa – Muraus-asetuksen soveltamisala – Kalkkikiven murskaamo – Murskaustuote
17.2.2016
Taksilupa – Taksiluvan siirtäminen – Osakeyhtiön oikeus jatkaa liikennettä – Liikenteestä vastaavan henkilön kuolema – Kuolinpesä – Enemmistöosakas
10.2.2016
Elinkeinotulon verotus – Säännönmukainen verotus – Verotusmenettely – Veronkorotus – Verovelvollisen ilmoittamisvelvollisuus – Perusteeton vähennysvaatimus – Virheellinen veroilmoitus – Tahallisuus tai törkeä huolimattomuus
5.2.2016
Kunnallisvalitus – Yksityisoikeudellinen riita-asia – Valituksen tutkimatta jättäminen – Oikeudenkäyntikulujen korvaaminen – Valitusosoituksen lainmukaisuus
29.1.2016
Maankäyttö ja rakentaminen – Maakuntakaava – Tuulivoimarakentaminen – Muutoksenhaku – Valitusoikeus – Asianosainen – Tutkimatta jättäminen
15.1.2016
Valituskelpoinen päätös – Joukkoliikenne – Rautatieliikenne – Velvoiteliikenne – Palvelusopimusasetus ‒ Käyttöoikeussopimus – Sopimuksen täydennys
5.1.2016
Ulkomaalaisasia – Karkottaminen – Maahantulokielto – Rikokset – Huumausainerikos – Assosiaatiosopimus – Turkki
23.12.2015
Autovero – Veroprosentti – Unionin oikeuden vaikutus – Syrjivyys – EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelta tuotu auto
15.12.2015
Hallintoriita-asia – Perhehoitajapalkkio – Hallinto-oikeuden kokoonpano
11.12.2015
Asiakirjajulkisuus – Uusi asiakirja – Velvollisuus uuden asiakirjan laatimiseen
10.12.2015
Henkilökohtaisen tulon verotus – Palkka – Irtisanominen – Korvaus aineettomasta vahingosta
7.12.2015
Julkisuus – Liikesalaisuus – Oikeudenkäyntiasiakirja – Ravintolisä – Koostumus – Ainesosien määrä
23.11.2015
Tilaajavastuu – Laiminlyöntimaksu – Täytäntöönpano – Perustevalitus
10.11.2015
Luonnonsuojelu – Suojelualue – Rauhoitusmääräys – Luontoinventointi – Luonnontieteellinen tutkimus – Maanomistajan suostumus – Jokamiehenoikeus
6.10.2015
Ulkomaalaisasia – Valitusosoitus – Valituksen toimittamisen määräaika – Sähköinen asiointi – Valitusaika – Virheellisen valitusosoituksen vaikutus
10.9.2015
Kunnallinen viranhaltija – Päätoiminen tuntiopettaja – Palkkaa vastaava korvaus – Määräaikainen virkasuhde – Virkasuhteiden peräkkäisyys – Kesäkeskeytys
9.9.2015
Hallintoriita – Lastensuojelukustannukset – Sijaishuollon kustannukset – Kuntien välinen riita – Vaatimuksen esittäminen hallinto-oikeudessa – Asianosainen – Hakemuksen kohdistaminen kuntaan – Hakemuksen kohdistaminen eri kuntaan korkeimmassa hallinto-oikeudessa
19.8.2015
Pysäköintivirhemaksu – Pysäköintikielto – Yksityisalue – Lisäkilpi – Lupaa edellyttävä pysäköinti – Vammaisen pysäköintilupa
11.8.2015
Kunnallisasia – Vaalikelpoisuus – Erityinen vaalikelpoisuus – Kuntayhtymän tarkastuslautakunta – Valtuutettu – Varavaltuutettu
30.6.2015
Ampuma-ase – Hallussapito – Luvan peruuttaminen – Varoitus – Pahoinpitely – Turvallisuusriski – Henkilökohtaiset olosuhteet
30.6.2015
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Liikuntapalvelu – Koirien agility – Hallin vuokraaminen – Verokanta
24.6.2015
Elinkeinotulon verotus – Korkovähennysrajoitusten soveltaminen – Tasevertailu – Konsernitilinpäätös – Alakonserni
24.6.2015
Jätemaksu – Valituslupa – Perustevalitus
18.6.2015
Sosiaalihuollon asiakasmaksu – Palveluasuminen – Ylimääräinen muutoksenhaku – Purkuhakemus – Perustevalitus – Tutkimatta jättäminen
9.6.2015
Julkinen hankinta – Tarjoajien valinta – Tarjouskilpailun ulkopuolelle sulkeminen – Verovelka – Maksujärjestely – Suhteellisuusperiaate
27.5.2015
Asiakirjajulkisuus – Lokitieto – Rikosseuraamuslaitoksen tietojärjestelmä – Vankitietojärjestelmä – Tietojärjestelmien turvajärjestelyt – Asianosaisen tiedonsaantioikeus – Vanki
27.5.2015
Ympäristönsuojelulaki – Ympäristöluvanvaraisuus – Lentopaikka – Helikopterilaskeutumispaikka
26.5.2015
Kunnallisvalitus – Hallinto-oikeuden toimivalta – Markkinaoikeuden toimivaltaan kuulumaton asia – Hankintalain soveltaminen – Sidosyksikkö – Valitusperusteet – Laboratoriopalvelut
20.5.2015
Täytäntöönpanon keskeyttäminen – Valtionavustus – Takaisinperintä – Valtionapuviranomainen – Muutoksenhakuviranomainen – Sovellettava laki
17.4.2015
Vesihuolto – Kiinteistö – Liittämisvelvollisuus – Vapautus liittämisvelvollisuudesta – Valitusoikeus – Vesihuoltolaitos
2.4.2015
Tuloverotus – Metsävähennys – Osakeyhtiön perustama yhteismetsä – Yhteismetsän oikeus metsävähennykseen
23.3.2015
Asiakirjajulkisuus – Oikeudenkäyntiasiakirja – Tutkimuslupa – Muutoksenhakutie – Valitus vakuutusoikeuden päätöksestä
16.2.2015
Maa-aineslaki – Pohjavesialue – Vesilain mukaisen luvan tarve
16.2.2015
Pysäköintivirhemaksu – Pysäköintikiekko – Näkyvä paikka – Lumen peittämä tuulilasi
12.2.2015
Ympäristövaikutusten arviointimenettely – Arviointimenettelyn soveltaminen hankkeeseen yksittäistapauksessa – Hallinto-oikeuden päätös – Muutoksenhaku – Valitusoikeus
11.2.2015
Maankäyttö- ja rakennuslaki – Rakennusvalvonta – Toimenpidelupa ja sen muuttaminen – Luvan tarve – Pressuhalli – Piha- ja varastointialueen rakentaminen – Louhinta – Valmisteleva toimenpide – Maa-ainesten ottaminen
6.2.2015
Ammattikorkeakoulu – Ehdollisen valintapäätöksen purkaminen – Muutoksenhaku – Valituskielto
4.2.2015
Luonnonsuojelulaki – Liito-orava – Lisääntymis- ja levähdyspaikka
29.1.2015
Jätehuoltomaksu – Ahvenanmaa – Valituslupa – Valtakunnan toimivalta lainkäyttöön liittyvässä asiassa
23.12.2014
Arvonlisävero – Vähennyksen oikaisu – Ennakkomaksu – Kaupan peruuntuminen – Pankkitakaus
19.12.2014
Tiedoksianto viranomaiselle – Hallinto-oikeuden päätös – Saapumispäivän merkitseminen – Määräaika – Muutoksenhakemuksen myöhästyminen – Tutkimatta jättäminen – Hyvä hallinto – Pysäköintivirhemaksu
19.12.2014
Toimeentulotuki – Järjestämisvastuussa oleva kunta – Pitkäaikainen laitoshoito – Kotikunta – Kotikunnan valitseminen
19.12.2014
Valitusaika – Tiedoksianto viranomaiselle – Kunnan valitusaika – Saantitodistusmenettely – Valitusajan alkaminen – Myöhästynyt valitus – Tutkimatta jättäminen
25.11.2014
Varainsiirtovero – Keskinäinen eläkevakuutusyhtiö – Takuupääoma – Takuuosuus – Lunastaminen
5.11.2014
Toimenpidelupa – Viljasiilo – Vaunukuivuri – Erillislaite
27.10.2014
Oikeusapu – Omavastuuosuus – Tulkkaus- ja käännöskulut
17.10.2014
Henkilökohtaisen tulon verotus – Verovapaa luovutusvoitto – Sukupolvenvaihdos – Maatila – Luovutuksensaaja – Osakeyhtiö
2.10.2014
Arvonlisävero – Verollinen myynti – Poikkeukset myynnin verollisuudesta – Terveyden- ja sairaanhoito – Konsultaatio- ja ohjauspalvelut – Potilaalle annettavaan hoitoon liittyvät palvelut – Psykologi – Psykoterapeutti
1.10.2014
Maankäyttö ja rakentaminen – Poikkeamislupahakemus – Lomarakennuksen käyttötarkoituksen muuttaminen – Kunnan viranomaisen antama neuvonta rakennusvaiheessa – Luottamuksensuoja
11.9.2014
Toimeentulotuki – Tuomarin esteellisyys – Kaupunginvaltuuston jäsen – Kunnallisen lautakunnan jäsen – Esittelijä – Hallinto-oikeussihteeri
5.9.2014
Perusopetus – Koulukuljetus – Maksuton kuljetus – Kuljetusta tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus
27.8.2014
Maankäyttö ja rakentaminen – Rakennuslupa – Rakennusluvan voimassaolon jatkaminen – Valitusaika – Tiedoksianto – Julkipano
11.8.2014
Julkinen hankinta – Hankintaoikaisu – Kahden tarjoajan erikseen tekemät hankintaoikaisuvaatimukset – Erilliset päätökset oikaisuvaatimusten hyväksymisestä – Hankintayksikön virheellinen menettely – Yhdessä käsitteleminen – Hankintamenettelyn keskeyttäminen – Puutteelliset perustelut hankintaoikaisuvaatimusten hyväksymisestä ja hankintamenettelyn keskeyttämisestä
27.6.2014
Lastensuojelu – Yhteydenpidon rajoittaminen – Rajoituspäätöksen jatkaminen – Toimivalta
26.6.2014
Valtionavustus – Takaisinperintä – Valtionavustuksen saaja – Asianosainen – Puhevalta – Kunta – Sopimukseen perustuva korvausvelvollisuus
26.6.2014
Ympäristölupa – Melu – Retkeily- ja ulkoilualue – Melutason ohjearvot – Asemakaava – Tosiasialliset olosuhteet
26.6.2014
Ympäristönsuojelulaki – Pohjaveden pilaamiskielto – Valvonta – Hallintopakko – Määräys pilaantumisen ehkäisemiseksi – Säännösten noudattaminen – Pohjavesialue – Lietelannan levittäminen
16.5.2014
Vesihuolto – Liittämisvelvollisuus – Vapautus liittämisvelvollisuudesta – Vapauttamisen edellytykset – Määräaikaisen vapautuksen hakeminen
15.5.2014
Kansalaisuusasia – Henkilöllisyys – Selvitetty henkilöllisyys – Väestötietojärjestelmään merkitty henkilöllisyys – Vähäinen muutos – Syntymäajan oikaiseminen väestötietojärjestelmään – Määräajan kuluminen
9.5.2014
Lähdevero – Maksuunpano – Jäännösveron korko
9.5.2014
Kiinteistöverotus – Kiinteistön käsite – Kiinteistön arvo – Kiinteistön ainesosa – Kaivoskivennäisten esiintymä
29.4.2014
Vammaispalvelu – Asunnon muutostyöt – Korjaussuunnitelma – Kustannusarvio – Korjaussuunnitelmasta poikkeaminen – Välttämättömät muutostyöt – Kohtuulliset kustannukset
16.4.2014
Kunnallisasia – Kunnanhallituksen erottaminen – Valtuustoaloite – Valtuuston päätös olla asettamatta tilapäistä valiokuntaa – Valtuuston päätöksen valituskelpoisuus
11.4.2014
Kuntien välinen hallintoriita – Kehitysvammaisen erityishuolto – Kotikunta – Alaikäinen nuori – Itsenäistyminen – Vanhempien muutto
8.4.2014
Kunnallisasia – Talousarvion hyväksyminen – Määrärahan varaaminen koulun toimintaan – Päätöksen valituskelpoisuus – Valmistelua koskeva päätös – Erillinen päätös koulun lakkauttamisesta
4.4.2014
Oikeusapu – Avustajan palkkio – Valtioneuvoston asetuksessa määritelty tuntipalkkio – Tuntipalkkion korotus – Korotuksen voimaantulo – Siirtymäsäännösten puuttuminen – Palkkion vahvistaminen korotuksen jälkeen – Toimenpiteen ajankohta
25.3.2014
Maankäyttö ja rakentaminen – Asemakaava – Muutoksenhaku – Jatkovalitus – Valitusluvan tarve – Oikeusvaikutteinen yleiskaava – Selvitysalue – Asemakaava-alueen sijoittuminen oikeusvaikutteisen yleiskaavan alueelle
18.3.2014
Tuloverotus – Tappioiden vähentäminen – Omistajanvaihdos – Poikkeuslupa – Vahvistettu tilinpäätös – Hakemuksen tutkiminen
6.3.2014
Valitusaika – Myöhästynyt valitus – Tutkimatta jättäminen – Saantitodistus – Tiedoksisaanti – Sunnuntai
14.1.2014
Taksilupa – Asemapaikan muuttaminen – Toimeksiantosopimus
13.1.2014
Ympäristölupa – Jätteen käsittely ja hyödyntäminen – Ympäristöluvan edellytykset – Kaavoitus – Asemakaavan vastaisuus – Asemakaava – Lupamääräykset – Teollisuus- ja varastorakennusten korttelialue
 
Julkaistu 4.1.2018
Sivun alkuun |