Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisujen julkaiseminen

1. Korkein hallinto-oikeus julkaisee merkittävimpiä ratkaisujaan (vuosikirjaratkaisut) ratkaisuselosteina internetsivustollaan.

2. Vuosikirjaratkaisuiksi otetaan sellaisia päätöksiä, joilla on merkitystä lain soveltamiselle muissa samanlaisissa tapauksissa tai joilla on muutoin yleistä merkitystä.

3. Korkein hallinto-oikeus julkaisee vuosikirjaratkaisun ratkaisuselosteen sivustollaan päätöksen antopäivänä, ellei erityisestä syystä ole tarpeen siirtää julkaisemisajankohtaa.

4. Ratkaisuselosteen julkaisemisesta määrää asian ratkaisseen istunnon puheenjohtaja.

5. Vuosikirjaratkaisut numeroidaan aikajärjestyksessä.

6. Ratkaisuselosteen laatii asian ratkaissut istuntokokoonpano. Ratkaisuseloste sisältää vuosikirjanumeron, hakusanat, päätöksen antopäivän, taltionumeron, diaarinumeron, tiivistelmän oikeuskysymyksestä, sovelletut oikeusohjeet ja selostuksen asiasta. Korkeimman hallinto-oikeuden päätöstä selostetaan niiltä osin kuin oikeuskysymyksen kuvaamiseksi tai muuten on tarpeen. Ratkaisuseloste sisältää mahdollisen äänestyslausunnon ja esittelijän eriävän mielipiteen. Ratkaisuselosteessa mainitaan asian ratkaisseen istuntokokoonpanon puheenjohtajan ja jäsenten nimet sekä asian esittelijän nimi. Jos edellinen käsittelyaste on ollut tuomioistuin tai muutoksenhakulautakunta, mainitaan sen ratkaisun yhteydessä vastaavat nimet.

7. Ratkaisuselosteessa henkilöiden nimiä ei yleensä mainita, ellei niiden mainitseminen ole tarpeen julkaisemisen perusteena olevan oikeuskysymyksen tai muuten ratkaisuselosteen ymmärrettävyyden kannalta. Salassa pidettävistä asioista ei saa käydä ilmi asianosaisten nimiä eikä sellaisia muita tietoja, joista saattaa käydä selville, ketä asia koskee.

8. Ratkaisuseloste laaditaan sillä kielellä, jolla päätös annetaan, eli suomen tai ruotsin kielellä. Hakusanat ja tiivistelmä laaditaan sekä suomen että ruotsin kielellä.

9. Korkein hallinto-oikeus voi julkaista myös ns. lyhyitä ratkaisuselosteita. Lyhyt ratkaisuseloste sisältää päätöksen antopäivän, taltionumeron, diaarinumeron, hakusanat, päätöstiivistelmän tai tiivistelmän tietystä oikeuskysymyksestä ja sovelletut oikeusohjeet. Lyhyiden ratkaisuselosteiden osalta noudatetaan muutoin soveltuvin osin mitä vuosikirjaratkaisujen selosteista on edellä esitetty.

Lisäksi verkkosivuilla voidaan julkaista muita yleistä mielenkiintoa sisältäviä ratkaisuja.

Tämä julkaisuohje on vahvistettu korkeimman hallinto-oikeuden kansliaistunnossa 2.12.2013. Sitä sovelletaan 1.1.2014 alkaen.

 
Julkaistu 10.1.2014