Oikeudenalaa symboloiva vaaka. Vaa’an toisella puolella on pieniä ruskeita helmiä ja toisella puolella isompia valkoisia helmiä.

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus on ylin hal­lin­to­tuo­miois­tuin
Lue kor­keim­man hal­lin­to-oi­keu­den teh­tä­vis­tä

Näin asioit KHO:ssa

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus rat­kai­see vi­ran­omais­ten hal­lin­to­pää­tök­sis­tä teh­dyt muu­tok­sen­ha­ku­asiat

Lue KHO:ssa kä­si­tel­tä­vis­tä asiois­ta

ACA-Eu­ro­pe pu­heen­joh­ta­juus

Kor­kein hal­lin­to-oi­keus toi­mii Eu­roo­pan ylim­pien hal­lin­to­tuo­miois­tuin­ten yh­dis­tyk­sen ACA-Eu­ro­pen hal­li­tuk­sen pu­heen­joh­ta­ja­na 2023–2025.
Lue li­sää Suo­men pu­heen­joh­ta­ja­kau­des­ta