Muu päätös 61/2016

Asia Saamelaiskäräjävaaleja koskeva valitus

Valittajat A

B

C

Päätös, jota valitus koskee

Saamelaiskäräjien hallitus 18.11.2015 5 §

Asian aikaisempi käsittely

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on 24.2.2015 tekemillään päätöksillä hylännyt valittajien pyynnöt, että heidät merkitään vuoden 2015 saamelaiskäräjien vaaliluetteloon.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on kokouksessaan 7.–8.6.2015 tekemillään päätöksillä hylännyt valittajien oikaisuvaatimukset.

Saamelaiskäräjien hallitus on 3.8.2015 tekemillään päätöksillä hylännyt valittajien vaalilautakunnan päätöksistä tekemät oikaisuvaatimukset.

Korkein hallinto-oikeus on 30.9.2015 tekemillään päätöksillä valittajien valituksista kumonnut saamelaiskäräjien hallituksen päätökset ja määrännyt, että A, B ja C on merkittävä vuoden 2015 saamelaiskäräjävaalien vaaliluetteloon äänioikeutettuina.

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on 7.10.2015 vahvistanut 7.9.–4.10.2015 pidettyjen saamelaiskäräjien vaalien tuloksen.

Saamelaiskäräjien hallituksen päätös

Saamelaiskäräjien hallitus on 18.11.2015 tekemällään päätöksellä hyväksynyt saamelaiskäräjävaalien lopputuloksen johdosta tehdyt viisi oikaisuvaatimusta. Oikaisuvaatimuksissa on vaadittu muun muassa vaalien tuloksen mitätöimistä ja uusien vaalien toimittamista. Oikaisuvaatimusten pääasiallisena perusteena on käytetty korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä äänioikeutensa saaneiden 93 uuden äänioikeutetun pääsemistä äänestämään saamelaiskäräjien vaaleissa vastoin saamelaiskäräjien vaalilautakunnan ja hallituksen päätöksiä.

Saamelaiskäräjien hallitus on perustellut päätöstään seuraavasti:

Saamelaiskäräjien hallituksen käsityksen mukaan on selvää, että saamelaiskäräjien vuoden 2015 vaaliluetteloon merkitsemistä koskevia, hakijoiden kannalta myöntäviä ratkaisuja on korkeimman hallinto-oikeuden toimesta tehty niin paljon, että kyseisten henkilöiden äänet varmuudella ovat vaikuttaneet vaalien lopputulokseen. Edellä kuvattujen perusteluiden nojalla Saamelaiskäräjien hallitus hyväksyy valitukset todeten, että käytyjen vaalien lopputulosta ei ole mahdollista oikaista. Koska tapahtumaketjun vaaliluettelon laatimisesta vaalien lopputuloksen vahvistamiseen -aikana on edellä esitetyin tavoin tapahtunut vakavia lainvastaisuuksia, ei käytyjen vuoden 2015 saamelaiskäräjävaalien prosessin voida katsoa vastaavan voimassa olevan saamelaiskäräjälain tarkoittaman kulttuuri-itsehallinnon toteuttamiselta lain mukaan edellytettyä asianmukaisuutta. Tästä johtuen Saamelaiskäräjien hallitus määrää vuoden 2015 vaalit uudelleen toimitettaviksi 20.8.2015 lainvoimaiseksi todettua vaaliluetteloa käyttäen.

Käsittely korkeimmassa hallinto-oikeudessa

Valittajat ovat valituksessaan vaatineet, että saamelaiskäräjien hallituksen 18.11.2015 tekemä päätös kumotaan.

Valittajat ovat lisäksi vaatineet, että saamelaiskäräjien hallitus velvoitetaan korvaamaan heidän oikeudenkäyntikulunsa viivästyskorkoineen.

Valittajat ovat valituksensa perusteluina esittäneet muun ohella seuraavaa:

Saamelaiskäräjien vaalilautakunta ei ole rikkonut saamelaiskäräjälain 40 §:ää. Vaalien toimittamisessa ei ole tehty virheitä, eikä vaalilautakunnan tekemä päätös vaalien tuloksen vahvistamisesta ole ollut lainvastainen. Vaalilautakunta on toiminut saamelaiskäräjälain 26 d §:n sekä kaikkien muiden saamelaiskäräjävaaleja koskevien pykälien mukaisesti. Vaikka vaalilautakunta on jo 20.8.2015 merkinnyt vaaliluetteloon todistuksen sen lainvoimaisuudesta, se ei ole estänyt tuomioistuimen päätöksen perusteella äänioikeuden saaneita äänestämästä vaaleissa.

Saamelaiskäräjien hallitus on valituksen johdosta antamassaan lausunnossa esittänyt muun ohella seuraavaa:

Saamelaiskäräjien vuoden 2015 vaalit eivät ole täyttäneet vaalien toimit³tamiseen liittyviä saamelaiskäräjälain muodollisia edellytyksiä. Vaaleissa ei ole noudatettu saamelaiskäräjälain 26 c §:n määräystä lainvoimaiseksi vahvistetun vaaliluettelon käyttämisestä vaaleissa. Vaalilautakunta on edellä mainitun lainkohdan mukaisesti tehnyt ennen vaalitoimituksen aloit³tamista vaaliluetteloon asiaan kuuluvan merkinnän luettelon lain³voi³maisuudesta. Vaalilautakunnan lainvoimaisuustodistuksen mukaan “lau³takunnan tiedossa ei ole, että 20.8.2015 mennessä korkeimmassa hal³lin³to³-oikeudessa olisi vireillä vaaliluettelomerkintää koskevia valituksia." Vaalilautakunnan olisi kuitenkin tullut ottaa lainvoimaisuusmerkintää tehdessään huomioon vireillä olevat valitukset. Tällaisen merkinnän puuttuessa vaaleissa olisi tullut noudattaa lainvoimaiseksi vahvistettua vaaliluetteloa.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätöksillä puututtiin lainvoiman saa³neen vaaliluettelon sisältöön. Korkeimman hallinto-oikeuden olisi tullut punnita ratkaisujensa perusteita myös suhteessa hallinto³lain³käyt³tölain 11 luvun ylimääräiseltä muutoksenhaulta edellytettyihin tiukempiin kriteereihin ja perustella ratkaisunsa tämän mukaisesti.

Saamelaiskäräjien hallituksella on ollut lakisääteisten tehtäviensä hoita³mi³sen myötä asianmukainen peruste valituksenalaiselle päätökselleen, minkä vuoksi hallitusta ei tule velvoittaa korvaamaan valittajien oikeu³den³käyntikuluja. Perusteen asianmukaisuuden ja vallitsevan oikeustilan epäselvyyden osoittaa se, että korkeimman hallinto-oikeuden vuoden 2015 saamelaiskäräjien vaalien vaaliluetteloon merkitsemistä koskevat ratkaisut ovat olleet keskenään epäyhtenäisiä ja osaa hakijoista syrjiviä.

Korkeimman hallinto-oikeuden ratkaisu

1. Korkein hallinto-oikeus hyväksyy valituksen. Korkein hallinto-oikeus kumoaa ja poistaa saamelaiskäräjien hallituksen päätöksen.

2. Saamelaiskäräjien hallitus velvoitetaan korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa 500 eurolla viivästyskorkoineen. Viivästyskorko määräytyy korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun korkokannan mukaisesti siitä lukien, kun kuukausi on kulunut tämän korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen antamisesta.

Perustelut

1. Pääasia

Sovellettavat säännökset

Perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on muun ohella oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöviranomaisen käsiteltäväksi.

Perustuslain 99 §:n 1 momentin ja korkeimmasta hallinto-oikeudesta annetun lain 1 §:n 1 momentin mukaan korkein hallinto-oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa.

Saamelaiskäräjälain 26 c §:n 1 momentin mukaan, jos säädetyn ajan kuluessa ei ole tehty vaaliluettelon oikaisuvaatimusta, vaalilautakunta merkitsee vaaliluetteloon todistuksen siitä, että luettelo on lainvoimainen. Pykälän 2 momentin mukaan jos oikaisua on vaadittu, vaalilautakunta merkitsee vaaliluetteloon päätöksestä mahdollisesti aiheutuvat oikaisut. Oikaisun kohdalla on mainittava päätös, johon merkintä perustuu. Pykälän 3 momentin mukaan ennen vaalitoimituksen aloittamista vaalilautakunta merkitsee vaaliluetteloon todistuksen siitä, että vaaliluettelo on 2 momentissa tarkoitetulla tavalla oikaistuna lainvoimainen. Vaaliluetteloa pidetään lainvoimaisena sen estämättä, että lopullista päätöstä vaaliluettelon oikaisemisesta koskevaan vaatimukseen ei ole ennen vaalitoimituksen aloittamista annettu tai saatettu vaalilautakunnan tietoon. Lainvoimaista vaaliluetteloa on vaaleissa muuttumattomana noudatettava.

Saamelaiskäräjälain 26 d §:n 1 momentin mukaan henkilölle, joka ennen ääntenlaskennan aloittamista esittää vaalilautakunnalle tai vaalipäivänä vaalitoimikunnalle korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen äänioikeudestaan, varataan tilaisuus saada vaaliasiakirjat ja äänestää. Pykälän 2 momentin mukaan henkilö on velvollinen luovuttamaan vaalilautakunnalle tai vastaavasti vaalitoimikunnalle päätöksen tai sen oikeaksi todistetun jäljennöksen vaaliluetteloon asiasta tehtävää merkintää varten.

Saamelaiskäräjälain 40 §:n 1 momentin mukaan äänioikeutettu, joka katsoo, että vaalilautakunnan päätös vaalien tuloksen vahvistamisesta tai vaalien toimittamiseen liittyvä muu toimenpide on lainvastainen, voi tehdä saamelaiskäräjien hallitukselle oikaisuvaatimuksen viimeistään 14 päivänä siitä päivästä, jona vaalilautakunta on vahvistanut vaalien tuloksen. Pykälän 4 momentin mukaan, jos vaalilautakunnan 1 momentissa tarkoitettu päätös tai toimenpide on ollut lainvastainen ja tämä on vaikuttanut vaalien tulokseen, vaalien tulosta on oikaistava ja valtioneuvoston tarvittaessa määrättävä saamelaiskäräjien jäsenet ja varajäsenet vaalien oikaistun tuloksen mukaisesti. Pykälän 5 momentin mukaan, jos vaalien tulos ei ole oikaistavissa, vaalit on määrättävä uusittavaksi.

Ratkaisu valitukseen

Korkein hallinto-oikeus on 30.9.2015 saamelaiskäräjälain 3 §:ää tulkitsemalla lainvoimaisesti ratkaissut saamelaiskäräjien vaaliluettelosta tehdyt valitukset ja niiden johdosta hyväksynyt 93 henkilöä äänioikeutetuiksi vuoden 2015 saamelaiskäräjien vaaleissa. Saamelaiskäräjien vaalilautakunta on 7.10.2015 vahvistanut 7.9.–4.10.2015 pidettyjen saamelaiskäräjien vaalien tuloksen ja valtioneuvosto on yleisistunnoissaan 10. ja 17.12.2015 määrännyt vaalissa valituksi tulleet saamelaiskäräjien jäsenet tehtäväänsä nelivuotiskaudeksi 2016–2019.

Saamelaiskäräjien hallitus on 18.11.2015 tekemällään valituksenalaisella päätöksellä hyväksynyt saamelaiskäräjien vaalien vaalituloksen vahvistamispäätöksestä tehdyt oikaisuvaatimukset, joiden perusteena oli se, että korkein hallinto-oikeus oli virheellisesti hyväksynyt 93 henkilöä äänioikeutetuiksi. Valituksenalaisella päätöksellään saamelaiskäräjien hallitus oli määrännyt vuoden 2015 vaalit uudelleen toimitettaviksi 20.8.2015 lainvoimaiseksi todettua vaaliluetteloa käyttäen.

Oikaisuvaatimukset hyväksymällä saamelaiskäräjien hallitus on asiallisesti ottanut uudelleen ratkaistavaksi korkeimpaan hallinto-oikeuteen valittaneiden äänioikeuden ja jättänyt huomioon ottamatta korkeimman hallinto-oikeuden 30.9.2015 tekemät päätökset, joilla 93 henkilöä oli hyväksytty äänioikeutetuiksi saamelaiskäräjien vaaleissa. Samalla saamelaiskäräjien hallitus on päättänyt sivuuttaa saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätöksen 7.10.2015, jolla saamelaiskäräjien vaalilautakunta on vahvistanut vaalien tuloksen.

Korkeimman hallinto-oikeuden päätökset äänioikeutetuista saamelaiskäräjien vaaleissa sitovat saamelaiskäräjien hallitusta. Saamelaiskäräjien hallituksella ei ole toimivaltaa ottaa ratkaistavakseen asiaa, jonka korkein hallinto-oikeus on jo ratkaissut. Se ei myöskään ole voinut valituksenalaisessa päätöksessä esitetyillä perusteilla, joilla kiistetään korkeimman hallinto-oikeuden päätöksissä oleva oikeudellinen arviointi, hyväksyä oikaisuvaatimuksia, jotka ovat koskeneet saamelaiskäräjien vaalilautakunnan päätöstä vahvistaa vaalitulos.

Saamelaiskäräjien hallitus on perustellut oikaisuvaatimusten hyväksymistä myös sillä, että vaaleja ei ole toimitettu saamelaiskäräjälain 26 c §:ssä tarkoitetun ja ennen vaalitoimituksen aloittamista 20.8.2015 lainvoimaiseksi todetun vaaliluettelon mukaisesti. Edellä mainitun 26 c §:n 3 momentin mukaan vaaliluetteloa pidetään lainvoimaisena sen estämättä, että lopullista päätöstä vaaliluettelon oikaisemista koskevaan vaatimukseen ei ole ennen vaalitoimituksen aloittamista annettu tai saatettu vaalilautakunnan tietoon. Lainvoimaista vaaliluetteloa on vaaleissa muuttumattomana noudatettava.

Lähtökohta on, että äänestäminen vaaleissa tapahtuu lainvoimaiseksi merkityn vaaliluettelon mukaan. Saamelaiskäräjälaissa säädetään kuitenkin menettelystä, jolla henkilö voi oikaisuvaatimuksella vaatia merkitsemistään vaaliluetteloon, jos hän katsoo, että hänet on oikeudettomasti jätetty pois vaaliluettelosta. Viime kädessä asian voi valituksella saattaa korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavaksi. Tämän vuoksi saamelaiskäräjälain 26 d §:ssä säädetään siitä, että henkilö, joka ennen ääntenlaskennan aloittamista esittää vaalilautakunnalle tai vaalipäivänä vaalitoimikunnalle korkeimman hallinto-oikeuden päätöksen äänioikeudestaan, voi äänestää. Henkilö on myös velvollinen luovuttamaan vaalilautakunnalle tai vastaavasti vaalitoimikunnalle päätöksen tai sen oikeaksi todistetun jäljennöksen vaaliluetteloon asiasta tehtävää merkintää varten.

Edellä mainituilla perusteilla saamelaiskäräjien hallituksen päätös hyväksyä oikaisuvaatimukset vaalituloksen vahvistamispäätöksestä ja määrätä vuoden 2015 vaalit uudelleen toimitettavaksi on lainvastainen. Saamelaiskäräjien hallituksen valituksenalainen päätös tulee kumota ja poistaa.

2. Oikeudenkäyntikulut

Hallintolainkäyttölain 74 §:n mukaan asianosainen on velvollinen korvaamaan toisen asianosaisen oikeudenkäyntikulut kokonaan tai osaksi, jos erityisesti asiassa annettu ratkaisu huomioon ottaen on kohtuutonta, että tämä joutuu pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Mitä mainitussa pykälässä ja 75 §:ssä säädetään asianosaisesta, voidaan soveltaa myös päätöksen tehneeseen hallintoviranomaiseen. Harkittaessa julkisen asianosaisen korvausvelvollisuutta on otettava erityisesti huomioon, onko oikeudenkäynti aiheutunut viranomaisen virheestä.

Asian lopputulokseen nähden oikeudenkäynnin voidaan katsoa aiheutuneen viranomaisen virheestä ja olisi kohtuutonta, että valittajat joutuisivat pitämään oikeudenkäyntikulunsa vahinkonaan. Tämän vuoksi saamelaiskäräjien hallitus on määrättävä korvaamaan valittajien oikeudenkäyntikulut korkeimmassa hallinto-oikeudessa edellä ratkaisuosasta ilmenevällä tavalla.

Asian ovat ratkaisseet hallintoneuvokset Niilo Jääskinen, Hannele Ranta-Lassila, Leena Äärilä, Vesa-Pekka Nuotio ja Heikki Harjula. Asian esittelijä Annika Aarnio.